Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Τμήμα υγιεινής και ασφάλειας

Τμήμα Υγιεινής και Ασφάλειας


Το γραφείο του Τμήματος βρίσκεται στο κτίριο του Πανεπιστημίου (Διοικητικές Υπηρεσίες Γ.Ν. Βενιζελείου) στην Πτέρυγα Β'.

Βαθμός Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο
Υπεύθυνη Μορίδου Ελένη 281340 8098

Το Τμήμα Υγιεινής και Ασφάλειας ξεκίνησε την λειτουργία το 2004 με την Κουμάκη Μαλαματένια (Επισκέπτρια Υγείας). Το Δεκέμβριο του 2007 το τμήμα στελεχώθηκε με Γιατρό Εργασίας και Τεχνικό Ασφαλείας με δωδεκάμηνες συμβάσεις και τη Μαυρακάκη Γεωργία (Επισκέπτρια Υγείας). Ξεκίνησε ο έλεγχος του προσωπικού με ιατρικό, εργασιακό ιστορικό και εξετάσεις. Ακολουθούσε ο εμβολιασμός όπου κρινόταν απαραίτητο και ενημέρωση του προσωπικού σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας.

Από τον Νοέμβριο του 2008 το τμήμα λειτουργεί χωρίς Τεχνικό Ασφαλείας και Γιατρό Εργασίας. Το Τμήμα Υγιεινής και Ασφάλειας ασχολείται κυρίως με:
• Την πρόληψη των ατυχημάτων από αιχμηρά αντικείμενα, από χημικούς κινδύνους κλπ.
• Την ενημέρωση του προσωπικού σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.
• Την προστασία και τον έλεγχο για λοιμώδη και μεταδοτικά νοσήματα σε όλο το προσωπικό του νοσοκομείου.
• Τον τακτικό εμβολιασμό προσωπικού και παρακολούθηση της εμβολιαστικής τους κατάστασης.
• Την πρόληψη μυοσκελετικών παθήσεων (ραχιαλγίες, μυαλγίες) που οφείλονται είτε στη φύση της εργασίας (π.χ. οι χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών), είτε σε κακή στάση του σώματος.
• Την προστασία από χημικούς παράγοντες (σκόνες, ατμοί, αέρια) και περιορισμός της έκθεσης σε φυσικούς κινδύνους (θόρυβος, ζέστη, κρύο).
• Μείωση και αντιμετώπιση ψυχοκοινωνικών προβλημάτων που έχουν να κάνουν με τη φύση της εργασίας (κυκλικό ωράριο εργασίας, εργασιακό στρες).

Στο Τμήμα Υγιεινής και Ασφάλειας τηρείται ιατρικός φάκελος για τον κάθε εργαζόμενο που έχει εξεταστεί όπου αναγράφονται τα αποτελέσματα των ιατρικών και εργαστηριακών εξετάσεων. Επίσης υπάρχει ειδικό βιβλίο ατυχημάτων όπου καταγράφονται τα εργατικά ατυχήματα για να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή επανάληψης τους.

Βασικές αρχές υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com