Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Διοικητική Υπηρεσία

 

 

 

 

Διεύθυνση
Καμπουράκης Ιωάννης

Τηλέφωνο επικοινωνίας
281340 8840

E-mail
kabourakisvenizeleio.gr

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γ.Ν ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Η Διοικητική Υπηρεσία έχει πιστοποιήσει τη λειτουργία της σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO9001:2015 το Δεκέμβριο του 2018 & 2021 και έχει ως βασικό στόχο τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σύμφωνα με την Πολιτική Ποιότητας του Νοσοκομείου.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Οι αρμοδιότητες της Διοικητικής  Υπηρεσίας κατά Τμήμα ορίζονται ως ακολούθως:

  1. Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

α. Φροντίζει για τη βέλτιστη διοίκηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.
β. Χειρίζεται κάθε θέμα που έχει σχέση με την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του Νοσοκομείου.
γ. Είναι υπεύθυνο για την τήρηση αρχείου των εργαζομένων στο νοσοκομείο, των συνταξιοδοτήσεων, των απολύσεων και των προσλήψεων.
δ. Είναι υπεύθυνο για την τήρηση και φύλαξη του προσωπικού μητρώου όλων των υπαλλήλων.
ε. Είναι υπεύθυνο για την τήρηση του αρχείου για τις βάρδιες, πάσης φύσεως άδειες, εφημερίες, υπερωρίες, όλου του προσωπικού και την έγκρισή τους σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Διευθύνσεις.
στ. Είναι υπεύθυνο για τον διοικητικό έλεγχο των αδειών ασθένειας και των άλλων κατηγοριών αδειών όλου του προσωπικού και την αρχειοθέτηση τους.
ζ. Καταρτίζει και παρακολουθεί προγράμματα, εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και έρευνας προσωπικού.
Προϊσταμένη: Πινακουλάκη Ζαχαρένια

  1. Τμήμα Γραμματείας

Οι αρμοδιότητες του τμήματος Γραμματείας του Νοσοκομείου σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Υ4α/οικ.38867/11.04.2012 (ΦΕΚ 1235 τ. Β /11.04.2012) είναι οι εξής:

α. Είναι υπεύθυνο για την γραμματειακή υποστήριξη όλων των ιατρικών και νοσηλευτικών τμημάτων και μονάδων του νοσοκομείου.
β. Έχει την ευθύνη παροχής πληροφοριών γενικής φύσεως προς το κοινό και τους ασθενείς.
γ. Είναι υπεύθυνο για την διατήρηση αρχείου, την τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου και την διακίνηση της αλληλογραφίας (και της ηλεκτρονικής).
δ. Βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και επικυρώνει αντίγραφα.
ε. Φροντίζει για κάθε θέμα σχετικό με την οργάνωση της γραμματειακής υποστήριξης σύμφωνα με τις αποφάσεις της Διοίκησης και των άλλων υπηρεσιών του Νοσοκομείου, την παροχή και διακίνηση πληροφοριών στις Υπηρεσίες του Νοσοκομείου, στην 7η ΥΠΕ Κρήτης, στο Υπουργείο Υγείας και στους άλλους αρμόδιους φορείς για την αντιμετώπιση κάθε προβλήματος για τη διεκπεραίωση του έργου του Νοσοκομείου.
στ. Είναι υπεύθυνο για την τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου και τη διαχείριση των εγγράφων από την παραλαβή τους μέχρι τη διανομή και την αρχειοθέτηση τους, με σκοπό την αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των Υπηρεσιών του Νοσοκομείου, μέσω των εγγράφων που έχουν αποδεικτική ισχύ και αφετέρου τη διασφάλιση της ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Διαδικασία Διαχείρισης Αλληλογραφίας

Προϊσταμένη: Αβραμάκη Μαρία

  1. Τμήμα Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων

α. Είναι υπεύθυνο για τη γραμματειακή υποστήριξη των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων, των απογευματινών εξωτερικών ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών.
β. Φροντίζει μετά την υποδοχή και καθοδήγηση των ασθενών από το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό του Γραφείου Υποστήριξης Πολίτη, για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Τηρεί τα αρχεία των βιβλίων κίνησης των εξωτερικών ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών των οποίων την ευθύνη τήρησης έχει το προσωπικό των συγκεκριμένων τμημάτων που εξετάζει τους ασθενείς.
γ. Ρυθμίζει την σειρά προσέλευσης των πολιτών και προγραμματίζει την επανεξέτασή τους με προσυνεννόηση.
δ. Χορηγεί σε συνεργασία με την ιατρική υπηρεσία πιστοποιητικά στους ενδιαφερόμενους μετά από υποβολή σχετικής αίτησης τους.
ε. Φροντίζει για την είσπραξη των ανάλογων εσόδων.
στ. Βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και επικυρώνει αντίγραφα.
Προϊστάμενος: Λιναρδάκης Γεώργιος

  1. Τμήμα Κίνησης Ασθενών

α. Φροντίζει για την έκδοση εισιτηρίων και εξιτηρίων ασθενών μετά από έγγραφη εντολή του αρμόδιου
ιατρού του αντίστοιχου τμήματος και την τήρηση καταλόγου αναμονής εισαγωγής.
β. Τηρεί αρχείο κενών κλινών σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκομίζονται από τις προϊσταμένες των κλινικών μετά από σχετικό έλεγχο της ιεραρχίας της νοσηλευτικής υπηρεσίας και ενημερώνει τους ασθενείς για την εισαγωγή τους σύμφωνα με τη σειρά στον κατάλογο αναμονής.
γ. Φροντίζει για τη λογιστική παρακολούθηση του λογαριασμού των νοσηλευομένων, τη χρέωση δαπανών νοσηλείας σύμφωνα με τα παραστατικά που κατατίθενται από τα ιατρικά τμήματα και το Φαρμακείο και την έκδοση των δελτίων παροχής υπηρεσιών και λοιπών παραστατικών στοιχείων.
δ. Χορηγεί σε συνεργασία με την ιατρική υπηρεσία πιστοποιητικά στους ενδιαφερόμενους μετά από υποβολή σχετικής αίτησης τους.
ε. Φροντίζει για την είσπραξη των ανάλογων εσόδων.
Προϊστάμενος: Δασκαλάκη Μαρία

  1. Τμήμα Οικονομικού

Είναι υπεύθυνο για:
α. όλες τις λογιστικές δραστηριότητες, την τήρηση της φορολογικής νομοθεσίας, την παρακολούθηση παγίων και αποσβέσεων.
β. την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων χρεών.
γ. την διατήρηση των αποδεικτικών στοιχείων της πιστωτικής πολιτικής,
δ. τη διαχείριση των χρημάτων του νοσοκομείου.
ε. την έκδοση περιοδικών αναφορών της ταμιακής ρευστότητας του νοσοκομείου, τα ισοζύγια εσόδων,
εξόδων και υλικών.
στ. Τις πάσης φύσεως οικονομικές συναλλαγές με ασφαλιστικούς οργανισμούς, τράπεζες, προμηθευτές
κ.λπ. (πληρωμές, εισπράξεις, έκδοση επιταγών).
ζ. την προετοιμασία της μισθοδοσίας του προσωπικού, την έκδοση και τον έλεγχο των καταστάσεων μισθοδοσίας.
η. τη σύνταξη του οικονομικού σχεδιασμού – προϋπολογισμού, τον έλεγχο παρακολούθησής του, καθώς και τον απολογισμό κατά μήνα και έτος.
θ. την κοστολόγηση ανά ιατρική πράξη και τη σύνταξη και παρακολούθηση των τμηματικών προϋπο
λογισμών.
ι. τον έλεγχο των αναλώσεων και των αποθεμάτων των αναλώσιμων υλικών και των φαρμάκων.
ια. Την ευθύνη για την παρακολούθηση της οργάνωσης και λειτουργίας των αποθηκών του Νοσοκομείου, υγειονομικού, τεχνικού και άλλου υλικού, της διεξαγωγής περιοδικών και ετήσιων απογραφών και παραλαβής και χρέωσης κάθε αναλώσιμου και μη υλικού.
ιβ. Την έκδοση μηνιαίων αναφορών για τα οικονομικά στοιχεία του νοσοκομείου.
ιγ. Τη σύνταξη εκθέσεων με το λειτουργικό απολογισμό του νοσοκομείου.
ιδ. Την εκπόνηση των μελετών επενδύσεων (οικονομικό μέρος).
Προϊσταμένη: Ιερωνυμάκη Κυριακή

  1. Τμήμα Προμηθειών

Έχει την ευθύνη της παρακολούθησης όλων των προμηθειών αναλώσιμου και μη υλικού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία της σύνταξης του ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών.
Προϊσταμένη: Φεργαδάκη Μαρία

  1. Τμήμα Ιματισμού και Επιστασίας

Οι αρμοδιότητές του περιλαμβάνουν την μέριμνα για τον καθαρισμό, ευπρεπισμό και την καλή εμφάνιση του νοσοκομείου, την ευθύνη για την εκτέλεση των γενικών εργασιών και των μεταφορών εντός και εκτός του Νοσοκομείου, την ευθύνη του τηλεφωνικού κέντρου, καθώς και την ευθύνη ασφάλειας του προσωπικού, των επισκεπτών και νοσηλευόμενων στο νοσοκομείο, καθώς και της φύλαξης των κτιρίων, και του πάσης φύσεως εξοπλισμού του νοσοκομείου.
Μεριμνά για την εξασφάλιση και τη συντήρηση του αναγκαίου ιματισμού για τις ανάγκες του νοσοκομείου, ενώ ευθύνεται για τη διαχείριση, τον καθαρισμό, την εν γένει συντήρηση και ανανέωση του ιματισμού, στολών προσωπικού, κλινοσκεπασμάτων, καθώς και για τη φύλαξη, επιδιόρθωση και διανομή τους.
Προϊσταμένη: Καλεμάκη ΑρτεμησίαPHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com