Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Αυτοτελή τμήματα

Τμήμα Πληροφορικής

Τηλέφωνα Επικοινωνίας
Προϊσταμένη 281340 8850
Τεχνική Υποστήριξη Η/Υ 281340 8851 281340 8853 281340 8854 281340 8855 281340 8856
Υποστήριξη Εφαρμογών 281340 8852 281340 8849
Σκοπός

Σκοπός του τμήματος είναι η οργάνωση, η διαχείριση και η υποστήριξη του συνόλου των Πληροφοριακών Συστημάτων και Υπηρεσιών που αποτελούν την Πληροφοριακή Υποδομή του Νοσοκομείου. Η κατεύθυνση και ο στόχος των συστημάτων αυτών δεν μπορεί παρά να είναι ένα ενιαίο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο θα διέπεται από βασικούς κανόνες λειτουργίας και θα καλύπτει όλα τα τμήματα του Νοσοκομείου προσβλέποντας στην παροχή σύγχρονων Υπηρεσιών Υγείας με την βοήθεια της τεχνολογίας. Για την πρόσβαση του προσωπικού του Νοσοκομείου στις υπηρεσίες αυτές, απαιτείται αίτηση χορήγησης κωδικού πρόσβασης. Στα πλαίσια της γενικότερης ασφάλειας και προστασίας των δεδομένων στο χώρο εργασίας, το τμήμα Πληροφορικής συνιστά την προσοχή των εργαζομένων στη χρήση και λειτουργία του πληροφοριακού εξοπλισμού. Είναι σημαντικό να διασφαλίζουμε ότι οι ευαίσθητες/εμπιστευτικές πληροφορίες που διαχειριζόμαστε σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, «ασφαλίζονται» κατάλληλα και δεν μπορούν να εκτεθούν ή να διαρρεύσουν από τον χώρο εργασίας μας. Για το σκοπό αυτό μπορείτε να μελετήσετε τους γενικούς κανόνες ασφάλειας που αποτελούν τη βάση της Πολιτικής Καθαρού Γραφείου (Clean Desk Policy).

Αντικείμενο Εργασιών
 • Η διαχείριση, υποστήριξη, συντήρηση και έλεγχος των υπολογιστικών δομών (Η/Υ, εκτυπωτές, scanners, barcode εκτυπωτές κ.τ.λ.)
 • Υποστήριξη, συντήρηση και καλή λειτουργία του δικτύου, διαχείριση χρηστών και λειτουργικού συστήματος
 • Υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων που είναι εγκατεστημένα στους υπολογιστές καθώς και των συνήθων εφαρμογών αυτοματοποίησης γραφείου
 • Υποστήριξη, εκπαίδευση χρηστών στα παραπάνω συστήματα
 • Ανάπτυξη λογισμικού και υλοποίηση προγραμμάτων - εφαρμογών για υποστήριξη ειδικών αναγκών.
 • Επίλυση τεχνικών προβλημάτων του εξοπλισμού, υποστήριξη και επισκευή ή αντικατάσταση των περιφερειακών συσκευών
 • Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών - στατιστικά.
 • Υπηρεσίες διασύνδεσης με το Διαδίκτυο (Internet), Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (e-mail), Web-site, Υποστήριξης χρηστών (Helpdesk), καθώς και τεχνικής υποστήριξης των υπηρεσιών Τηλεϊατρικής του Νοσοκομείου.
Δίκτυα & Περιφερειακός Εξοπλισμός
 • 1.200 Ενεργές θέσεις δικτύου
 • 1000 Χρήστες στο δίκτυο
 • 700 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
 • 350 Εκτυπωτές
 • 70 Barcode Printers & Scanners
 • 110 access point που προσφέρουν δωρεάν internet σε όλο το νοσοκομείο
 • 30 Κατανεμητές Δικτύου (υπηρεσίες: Active Directory, WSUS, DNS, DHCP, RADIUS σε όλους τους σταθμούς εργασίας
 • 45 ενεργά στοιχεία (το Core Switch μπορεί να κάνει και 10G)
Servers & Storage
 • 50 % των servers έχουν γίνει VM
 • Οι περισσότεροι servers είναι σε Windows 2016 & Windows 2019
 • Antivirus Server
 • Email server
 • Web Server
 • Διακομιστές δικτύου σε 3 active directory
 • Δευτερεύοντες διακομιστές δικτύου (σε περίπτωση αστοχίας των πρώτων)
 • Αποθήκευση όλων των ακτινοδιαγνωστικών εξετάσεων (αξονικού και μαγνήτη) τα τελευταία 10 χρόνια
 • Δικτυακό File Storage για την αποθήκευση των αρχείων των χρηστών
 • Διακομιστής συστήματος ΔΙΑΣ για την μεταφορά ιατρικών εικόνων από τα συστήματα PACS του νοσοκομείου σε DataCenter του Υπουργείου Υγείας. Η διασύνδεση γίνεται διαμέσου του GU-NET.
Ψηφιακό Τηλεφωνικό Κέντρο (VoiP)
 • 100 VoiP τηλέφωνα (asterisk server) στις Διοικητικές και Τεχνικές Υπηρεσίες
Πληροφοριακές Εφαρμογές εντός ΟΠΣΥ

Στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο όπως και σε όλα τα Νοσοκομεία της Κρήτης εφαρμόζεται το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της 7ης ΥΠΕ Κρήτης (Γ’ ΚΠΣ Κοινωνία της Πληροφορίας). Περιλαμβάνει τα υποσυστήματα :

 • Διοικητικό (Γρ. Προσωπικού, Μισθοδοσία, Γραφείο Κίνησης, Νοσήλεια, Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων (Πρωϊνά, Απογευματινά)
 • Οικονομικό (Διαχείριση Αποθηκών, Διαχείριση Παγίων, Διαχείριση κλινικών, Φαρμακείο, Παραγγελίες, Προμήθειες, Λογιστήριο)
 • Εργαστηριακό (Βιοχημικό, Αιματολογικό, Κυτταρολογικό, Ανοσολογικό-Ενδοκρινολογικό, Ιολογικό)
 • Κλινικό (Διαχείριση Ασθενούς, Παραγγελίες Εξετάσεων από τις κλινικές)
Πληροφοριακές Εφαρμογές εκτός ΟΠΣΥ
 • Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο (Καταγράφει, σαρώνει όλα τα έγγραφα -εισερχόμενα, εξερχόμενα, εσωτερική διακίνηση - και τα διανέμει ηλεκτρονικά σε 200 περίπου αποδέκτες (προϊστ/νες κλινικών, δ/ντές κλινικών-τμημάτων, προϊστ/νοι τμημάτων, επιτροπές, κλπ)
 • ΠΑΝΑΚΕΙΑ (Συνδέεται με το κλινικό – εργαστηριακό και καταγράφει ιατρικές &
 • Κλινικές πληροφορίες προς ολοκλήρωση του ιατρικού φακέλου)
 • RIS–PACS (Aρχειοθέτηση και διαχείριση της ιατρικής εικόνας στα
 • Ακτινοδιαγνωστικά τμήματα (αξονικός – μαγνήτης – υπέρηχοι)
 • Αιμοδοσία (Εργαστηριακό Σύστημα διαχείρισης αίματος με υποεργαστήρια (πήξη, ιολογικό της αιμοδοσίας, τμήμα aids και διασύνδεση με το Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών)

Γραφείο Ποιότητας

Επικοινωνία
Τηλέφωνο 281340 8875-76
E-mail grpoiotitas@venizeleio.gr
Προσωπικό
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
Παπαδάκη Χρυσούλα ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, MPH, Msc
Φουντουλάκης Μιχαήλ ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

Αποστολή

Η εισαγωγή και ο συντονισμός πρωτοβουλιών διαχείρισης ποιότητας στο Γ.Ν. Ηρακλείου «Βενιζέλειο», με σκοπό τον ποιοτικό έλεγχο, την βελτίωση και αναβάθμιση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των καθημερινών λειτουργιών στο σύνολο των υπηρεσιών του όπως αυτές ισχύουν στις σύγχρονες Μονάδες Υγείας πρωτοβάθμιου, δευτεροβάθμιου και τριτοβάθμιου επιπέδου παροχής υπηρεσιών υγείας.

Αντικείμενο

 • Η αποτύπωση και καταγραφή παραγόμενου έργου νοσοκομείου με την εξαγωγή δεικτών και παρακολούθηση νοσηλευτικής κίνησης (ως Παραγόμενο έργο ορίζονται οι εκροές του νοσοκομείου- Νοσηλευτική κίνηση, Επισκεψιμότητα Ιατρείων: ΤΕΠ-ΤΕΙ-Ολοήμερη, Εργαστηριακό έργο βιοπαθολογικών και απεικονιστικών τμημάτων, χειρουργικές επεμβάσεις, συγκριτικά στοιχεία, λοιπές δραστηριότητες κλπ).
 • Η επικοινωνία με τις αποκεντρωμένες δομές του νοσοκομείου για την καταγραφή του παραγόμενου έργου τους.
 • Η παρακολούθηση των αναλώσεων υλικών και φαρμάκων ανά τμήμα.
 • Η παρακολούθηση στοχοθεσίας και εφαρμογής δράσεων και πρακτικών των τμημάτων για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Η υποστήριξη και ανάπτυξη συνεργασίας με τμήματα και υπηρεσίες του νοσοκομείου για καταγραφή διαδικασιών και προοπτική τους πιστοποίηση.

Σκοποί

 • Ο ποιοτικός έλεγχος των διαδικασιών και λειτουργίας των τμημάτων και κλινικών του Νοσοκομείου σε όλα τα επίπεδα και τους τομείς που περιλαμβάνει αυτό.
 • Η εισαγωγή εργαλείων διαχείρισης ποιότητας σε όλα τα τμήματα και κλινικές με σκοπό τη παρακολούθηση δεικτών απόδοσης βάσει της στοχοθεσίας κάθε τμήματος όπως αυτή έχει καθοριστεί από τους στρατηγικούς στόχους της Διοίκησης.
 • Η εκπαίδευση του προσωπικού στις σύγχρονες αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.
 • Ο συντονισμός ερευνών ικανοποίησης των χρηστών υπηρεσιών υγείας σε επίπεδο ολόκληρου Νοσοκομείου (εσωτερικοί-εξωτερικοί ασθενείς), καθώς και η υποστήριξη αποσπασματικών πρωτοβουλιών επισκόπησης της γνώμης δεδομένων ομάδων χρηστών.
 • Η αποτελεσματική προετοιμασία τμημάτων, κλινικών, εργαστηρίων και μονάδων για την εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ), τα οποία μπορούν να πιστοποιηθούν κατά ISO 9001:2015 και η συνεχής υποστήριξη και καθοδήγηση τους προκειμένου να διατηρούν το πιστοποιητικό ποιότητας που θα λάβουν.

Πολιτικές Ποιότητας
ΜΤΝ
ΤΕΠ
ΤΕΙ
Κέντρο Αίματος

Πιστοποιητικά ISO
Διοικητική Υπηρεσία (ISO 9001:2015)
Κεντρικής Αποστείρωσης (ISO 9001:2015)
Κέντρο Αίματος και Πυρηνικής Ιατρικής (ISO 9001:2015)
ΜΤΝ (ISO 9001:2015)
ΤΕΠ (ISO 9001:2015)
ΤΕΙ (ISO 9001:2015)
Φυσικοθεραπεία (ISO 9001:2015)
Φυσικοθεραπεία (ΕΛΟΤ ΕΝ 15224:2017)

Απολογισμός 2016

Απολογισμός ενός έτους Διοίκησης

Απολογισμός 2017

Απολογισμός 2018

Απολογισμός 2019

Απολογισμός 2020

Απολογισμός 2022

Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών/ριών Υπηρεσιών Υγείας (πρώην Γραφείο Υποστήριξης του Πολίτη)

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 281340 8149

Προσωπικό
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
Παπαδάκη Μαρία ΤΕ Λογιστικού
Κόκκινος Στυλιανός ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

Αρμοδιότητες

Το Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών/ριών Υπηρεσιών Υγείας (πρώην Γραφείο Υποστήριξης του Πολίτη) λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΦΕΚ 662/2-3-2017 και υπάγεται απευθείας στον Αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου. Το Γραφείο λειτουργεί καθημερινά και εξυπηρετεί τους πολίτες από τις 8:00 το πρωί μέχρι τις 20:00 και είναι αρμόδιο για την υποδοχή, καθοδήγηση, υποβοήθηση και πληροφόρηση των προσερχόμενων ασθενών και των συνοδών τους για άμεση και σωστή εξυπηρέτησή τους καθώς και για την ενημέρωση τους για τους κανόνες λειτουργίας του Νοσοκομείου. Επίσης είναι αρμόδιο για τη συλλογή και διεκπεραίωση καταγγελιών και παραπόνων που αφορούν την παροχή υπηρεσιών υγείας και γενικότερα για την με κάθε τρόπο παρακολούθηση και έλεγχο της προάσπισης των δικαιωμάτων των προσερχόμενων ασθενών.

Συνεπικουρεί και συνεργάζεται με τα τμήματα/γραφεία κίνησης ασθενών, Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών και συνεργάζεται με τη Διοίκηση και τις λοιπές υπηρεσίες του Νοσοκομείου. Το Γραφείο είναι στεγασμένο στην παλαιά Κεντρική είσοδο του Νοσοκομείου, σηματοδοτημένο με ευκρινή σήμανση (πινακίδα) με εύκολη πρόσβαση και δυνατότητα επικοινωνίας με το χώρο των ΤΕΙ−ΤΕΠ και του Τμήματος κίνησης, από τα οποία λαμβάνει μηχανογραφικά όλα τα αναγκαία στοιχεία μέσω πληροφοριακού συστήματος. Είναι εξοπλισμένο με τηλεφωνική γραμμή ενός αριθμού και πολλαπλής άμεσης πρόσβασης με τα τμήματα του Νοσοκομείου που συνεργάζεται το Γραφείο, ώστε να υπάρχει άμεση δυνατότητα συνεχούς ενημέρωσης του καταλόγου των νοσηλευομένων ασθενών.

Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας του Γραφείο προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών υπηρεσιών υγείας για συλλογή και διεκπεραίωση παραπόνων και καταγγελιών που αφορούν την παροχή υπηρεσιών υγείας, υπάρχει ειδικό έντυπο το οποίο συμπληρώνεται από τους ασθενείς-πολίτες ενυπόγραφα και με κάθε απαραίτητη λεπτομέρεια και στοιχεία που θα βοηθήσουν στην ανάληψη τυχόν διορθωτικών ενεργειών. Το προσωπικό του Γραφείου τηρεί αρχεία των συμβάντων και δεδομένων που αντιμετώπισε, έτσι ώστε να είναι σε θέση στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους να παρέχει στοιχεία πορείας της λειτουργίας του και έκθεση πεπραγμένων:

-στην Τριμελή Επιτροπή που συνιστάται με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3868/10 καθώς και τυχόν προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας του προς την Επιτροπή Ποιότητας που συνιστάται με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3868/10, μέσω του Αναπληρωτή Διοικητή για τα Νοσοκομεία δυναμικότητας άνω των 400 κλινών,

-στην Αυτοτελή Υπηρεσία Δικαιωμάτων Ασθενών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μέσω της εποπτεύουσας Υγειονομικής Περιφέρειας.

Περισσότερες Πληροφορίες...

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com