Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Νομοθεσία Περιγραφή ΦΕΚ
Υπουργική απόφαση με αριθμ. Υ4α/οικ.38867 Οργανισμός του ΓΝΗ Βενιζελείου 1235/Β/11-4-2012
Νόμος υπ’ αριθμ. 3230/2004 Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας 44/Α/11-2-2004
Προεδρικό Διάταγμα με αριθμ. 118/2007 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου 150/Α/10-7-2007
Προεδρικό Διάταγμα με αριθμ. 60/2007 Συντονισμός των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 64/Α/16-3-2007
Νόμος υπ’ αριθμ. 3868/2010 Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας 129/Α/03-8-2010
Νόμος υπ’ αριθμ. 4057/2012 Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ 54/Α/14-3-2012
Νόμος υπ’ αριθμ. 2362/1995 Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους 247/Α/27-11-1995
Νόμος υπ’ αριθμ. 4354/2015 Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, καθώς και των ΔΕΚΟ 176/Α/16-12-2015
Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/753/οικ.7513/2017 Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ Α’ /33) – ΜΕΡΟΣ Β’ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ- Αξιολόγηση, Στοχοθεσία, Κοινωνική λογοδοσία και συμμετοχή ΑΔΑ: ΨΩ5Κ465ΧΘΨ-ΠΥΒ
Νόμος υπ’ αριθμ. 4368/2016 Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις 21/Α/21-02-2016
Νόμος υπ’ αριθμ. 2071/1992 Εκσυχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας 123/Α/15-07-1992
Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/770/οικ.23065/2017 Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης Ολοκλήρωση διαδικασίας αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4369/2016 ΑΔΑ: 7ΖΖΞ465ΧΘΨ-ΥΘΟ
Νόμος υπ’ αριθμ. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016
Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 Ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ (που αντικαθιστά την οδηγία 95/46/ΕΚ) (ΕΕ) 2016/679
Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ Οδηγία προστασίας των δεδομένων στον τομέα της επιβολής του νόμου (που αντικαθιστά την απόφαση-πλαίσιο του 2008 για την προστασία των δεδομένων) Οδηγία (ΕΕ) 2016/680
Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας για τη συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ (GDPR) Συμμόρφωση των δημόσιων και ιδιωτών παρόχων υπηρεσιών υγείας σε σχέση με τον ΓΚΠΔ (GDPR) και το πλαίσιο εφαρμογής του στον τομέα της υγείας ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_GDPR_v2.2
Προεδρικό Διάταγμα με αριθμ. 150/2001 Προσαρμογή στην Οδηγία 99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το Κοινοτικό Πλαίσιο για Ηλεκτρονικές Υπογραφές 125/Α/25-06-2001
Νόμος υπ’ αριθμ. 3979/2011 Ηλεκτρονική διακυβέρνηση
και λοιπές διατάξεις
138/Α/16-06-2011
Νόμος υπ’ αριθμ. 4624/2019 Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού GDPR 137/Α/29-8-2019 
Υπουργική απόφαση με αριθμ. Υ1.Γ.Π.114971 Μέτρα, όροι και διαδικασίες για την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων που συνδέονται με τη νοσηλεία των ασθενών στους Χώρους Παροχής Υγείας 388/Β/18-2-2014
Νόμος υπ’ αριθμ. 4600/2019  Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις. 43/τΑ/0-3-2019
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com