Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Θεσμικά Όργανα

Επιστημονικό Συμβούλιο 2023-2025
Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου:
Γιαννικάκη Ελπίδα, Συντ. Διευθύντρια Τμήματος Παθολογικής Ανατομικής

Αντιπρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου:
Στεφανάκη Σοφία, Διευθύντρια-προσωρινά Προϊσταμένη Παιδιατρικού Τμήματος

Για τις θέσεις δύο (2) Ιατρών με βαθμό Διευθυντή:
Τζουλάκης Σταύρος, Διευθυντής Ουρολογίας

Για τη θέση ενός (1) Ιατρού με βαθμό Επιμελητή Α΄:
Κοντοπόδης Εμμανουήλ, Επιμελητής Α’ Παθολογικής Ογκολογίας

Για τη θέση ενός (1) Ιατρού με βαθμό Επιμελητή Β΄:
Μπαχλιτζανάκη Μαρία, Επιμελήτρια Β’ Παθολογίας

Για τη θέση ενός (1) Ιατρού Ειδικευόμενου:
Οικονόμου Δημήτριος, Ειδικευόμενος Ιατρός ΩΡΛ

Για τη θέση ενός (1) Επιστήμονα, μη Ιατρού, της Ιατρικής Υπηρεσίας κατηγορίας ΠΕ:
Σπυριδάκης Κωνσταντίνος, ΠΕ Φαρμακευτικής, Διευθυντής Φαρμακευτικού Τμήματος

Για τη θέση ενός (1) Επιστήμονα, μη Ιατρού, της Ιατρικής Υπηρεσίας κατηγορίας ΤΕ:
Παντουβάκη Άννα, ΤΕ Φυσικοθεραπείας, Υπεύθυνη Τμήματος Φυσικοθεραπείας

Για τη θέση ενός (1) Νοσηλευτή κατηγορίας ΠΕ:
Σπυριδόπουλος Σάββας, ΠΕ Νοσηλευτικής.

Γραμματέας του Επιστημονικού Συμβουλίου:
Κουρλετάκη Ζαχαρένια, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, τηλ. 281340 1584 & 1595
Αναπληρώτρια Γραμματέα την Ευαγγελινού Δήμητρα, ΠΕ Διοικητικού, τηλ. 281340 1586.

Αρμοδιότητες ΕΠ.ΣΥ 

Το Επιστημονικό Συμβούλιο γνωμοδοτεί για κάθε θέμα  το οποίο  σχετίζεται με  την  αποτελεσματική παροχή φροντίδας υγείας στους νοσηλευόμενους και τους  εξωτερικούς ασθενείς του Νοσοκομείου. Στις αρμοδιότητες του Επιστημονικού Συμβουλίου περιλαμβάνονται:

 • Η κατάρτιση και εισήγηση του ετήσιου και μηνιαίου προγράμματος εφημερίων των  ιατρών των  Τομέων και Τμημάτων του Νοσοκομείου και η έγκαιρη υποβολή του στον  Αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου για έγκριση, ή όπου  αυτός δεν υπάρχει, στον  Διοικητή. Οποιαδήποτε  αλλαγή στο πρόγραμμα των εφημεριών γίνεται μόνο με γραπτή και αιτιολογημένη εισήγηση του Προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου και έγκριση από τον Αναπληρωτή Διοικητή, ή όπου  αυτός δεν  ορίζεται, από  τον Διοικητή.
 • Η συγκρότηση και η παρακολούθηση της δραστηριότητας  επιστημονικών επιτροπών του  Νοσοκομείου και όποιων άλλων επιτροπών ή ομάδων εργασίας όταν  η σύστασή τους αποφασιστεί από τον Διοικητή.
 • Η οργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων, με συμμετοχή ειδικών επιστημόνων εκτός Νοσοκομείου, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο.
 • Η οργάνωση και η ενημέρωση της κλασικής και ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης του Νοσοκομείου.
 • Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας.
 • Η εισήγηση, προς τον Διοικητή, μέτρων που αφορούν στη  βελτίωση της  λειτουργίας των  επί μέρους μονάδων του Νοσοκομείου, στη θέσπιση προτεραιοτήτων κατά  τον  προγραμματισμό της  προμήθειας εξοπλισμού ή υγειονομικού υλικού και  σε  οτιδήποτε κριθεί, από  τον Διοικητή, ό,τι δύναται να βελτιώσει την ποιότητα των παρεχόμενων προς τους  ασθενείς υπηρεσιών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) είναι επταμελές για Νοσοκομεία μέχρι 399 οργανικές κλίνες και εννεαμελές για Νοσοκομεία με 400 και άνω οργανικές κλίνες και αποτελείται από:

Τον Διοικητή του Νοσοκομείου ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Τρία μέλη σε Νοσοκομεία έως 399 οργανικές κλίνες και τέσσερα μέλη σε Νοσοκομεία με 400 και άνω οργανικές κλίνες, που ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τους αναπληρωτές τους. Από τα μέλη αυτά το ένα ορίζεται ως Αντιπρόεδρος, ο οποίος είναι μερικής απασχόλησης. Στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, το ένα από τα μέλη που διορίζει ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, πρέπει υποχρεωτικά να είναι μέλος Δ.Ε.Π. της Ιατρικής Σχολής του οικείου Α.Ε.Ι. Τον Αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου, σε νοσοκομεία με 400 και άνω οργανικές κλίνες, με αναπληρωτή του τον Διευθυντή της Διοικητικής Υπηρεσίας. Έναν εκπρόσωπο των ιατρών που υπηρετούν στο Νοσοκομείο, ο οποίος εκλέγεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, από τους ιατρούς Ε.Σ.Υ. και τους ιατρούς μέλη Δ.Ε.Π. που υπηρετούν στο Νοσοκομείο. Τον Διευθυντή της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, με αναπληρωτή του τον αρχαιότερο Διευθυντή Νοσηλευτικού τομέα. Εναν εκπρόσωπο του λοιπού, πλην των ιατρών Ε.Σ.Υ., προσωπικού του Νοσοκομείου, ο οποίος εκλέγεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, από το λοιπό, πλην των ιατρών Ε.Σ.Υ., προσωπικό του Νοσοκομείου. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ορίζει την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Δ.Σ. και τους εισηγητές των θεμάτων. Ο Πρόεδρος μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων, καθώς και κάθε υπηρεσιακό παράγοντα ή εκπρόσωπο οποιουδήποτε επιστημονικού ή τοπικού φορέα. Ο Διοικητής του Νοσοκομείου αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. στα καθήκοντά του ως Προέδρου του Δ.Σ., ενώ στα καθήκοντά του ως Διοικητή αναπληρώνεται από τον Αναπληρωτή Διοικητή και όπου αυτός δεν υπάρχει από τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι εισηγητές για τα θέματα της αρμοδιότητάς τους. Το Δ.Σ. συνέρχεται τακτικά δύο φορές το μήνα και έκτακτα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του Ν. 2690/1999.

Συγκρότηση και ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Ν. «Βενιζέλειο – Πανάνειο», η θητεία του οποίου ορίζεται ως διετής:

Πρόεδρος
1. Εκτελών χρέη Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν «Βενιζέλειο – Πανάνειο», Καμπουράκης Ιωάννης, Διευθυντής Διοικητικής Υπηρεσίας.

Αντιπρόεδρος
2. -

Τακτικά Μέλη
3. ΧΟΥΜΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Ιωάννη, Ασφαλιστικός Πράκτορας, με αναπληρώτριά της τη ΛΥΔΑΚΗ ΟΛΓΑ του Γεωργίου, Φαρμακοποιό.
4. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ζαχαρία, Τραπεζικό στέλεχος, με αναπληρωτή του τον ΣΑΜΝΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΗ του Βασιλείου, Χειρουργό Οδοντίατρο.
5. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Γεωργίου, Επίκουρη Καθηγήτρια Νεογνολογίας, με αναπληρωτή της την ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του Νικολάου, Ελεύθερη Επιχειρηματία.
6. ΞΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου, Επιμελητής Α' κλάδου ιατρών ΕΣΥ, εκπρόσωπος των ιατρών του Νοσοκομείου, με αναπληρωτή του τον ΤΖΟΥΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Νικολάου, ομοίως.
7. ΦΛΥΤΖΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου, κλάδου ΠΕ Πληροφορικής με βαθμό Γ’, εκπρόσωπος εργαζομένων - πλην ιατρών του Νοσοκομείου, με αναπληρωτή του τον ΜΕΝΕΓΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Γεωργίου, κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής.

Η Ενωση Εργαζομένων του Βενιζελείου Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης ιδρύθηκε το 1984 με συνένωση των διαφόρων εργασιακών και κλαδικών σωματείων σε ένα.

Χωρίς κομματικές ταυτότητες και πρακτικές, σκοπός της Ένωσης ήταν και παραμένει η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αντιπροσώπευση των εργαζομένων του Νοσοκομείου, η βελτίωση των εργασιακών συνθηκών, η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η στήριξη των μελών της στα καθημερινά εργασιακά προβλήματα, η ανάδειξη προβλημάτων και οι παρεμβάσεις για την επίλυση τους.

Συγκεκριμένα, όπως ορίζεται από το άρθρο 2 του καταστατικού της, σκοπός της Ένωσης είναι:

 • Η οικονομική βελτίωση της θέσης των μελών της και των συνθηκών εργασίας τους.
 • Η υπεράσπιση των οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών δικαιωμάτων και των δημοκρατικών και συνδικαλιστικών ελευθεριών των μελών της.
 • Η ανάπτυξη πνεύματος ενότητας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών της καθώς επίσης και η ανάπτυξη γενικότερης ταξικής αλληλεγγύης με όλους τους εργαζόμενους. Η συνεργασία με άλλα σωματεία για την προάσπιση των κοινών τους διεκδικήσεων.
 • Η συνεχής και συστηματική προσπάθεια για την πλήρη εφαρμογή του Συντάγματος και των Διεθνών Συμβάσεων, για τις συνδικαλιστικές ελευθερίες και γενικά για την προάσπιση της υγείας, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
 • Η προαγωγή της υγείας του Ελληνικού λαού.
 • Η υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζομένων.
 • Τελικός σκοπός είναι η κατάκτηση της κοινωνικής δικαιοσύνης με την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο.
Σύνθεση
Πρόεδρος: Μενεγάκης Εμμανουήλ
Αντιπρόεδρος: Τσικριτσάκης Νικόλαος
Γενικός Γραμματέας: Θελερίτης Αναστάσιος
Ειδικός Γραμματέας: Φραντζεσκάκη Χαρά
Ταμίας: Ζιάκκα Χριστίνα
Έφορος Δημοσίων Σχέσεων: Λουμπάκη Μαρία
Σύμβουλος Επικοινωνίας: Θεόδωρος Κοντραφούρης
Μέλος: Φλυτζανής Δημήτριος
Μέλος: Σπυριδάκης Κωνσταντίνος

Σύλλογος φίλων Βενιζελειου Πανανείου Περιφερειακού Νοσοκομείου

Το σωματείο ιδρύθηκε το 1998 με έδρα την πόλη του Ηρακλείου Κρήτης και οι σκοποί του, όπως περιγράφονται στο καταστατικό του είναι οι εξής:
•Η ηθική και υλική στήριξη των διάφορων λειτουργιών του νοσοκομείου,
•Η προώθηση της ανάπτυξης του νοσοκομείου, τόσο σε έμψυχο, όσο και σε άψυχο υλικό.
•Η σύνδεση του Νοσοκομείου και η ανάδειξη του ρόλου του, ως νευραλγικού πυρήνα για την υγεία του τόπου με τον κόσμο. Η θέσπιση ενημερωτικών εκδηλώσεων ώστε να αναπτυχθεί αμοιβαία κατανόηση νοσηλευτών-νοσηλευόμενων.
•Η συγκέντρωση ιστορικού και αρχειακού υλικού όσον αφορά την ιστορία των δύο νοσοκομείων (Βενιζελείου-Πανανείου) έτσι ώστε να αναδειχθεί ο κοινωνικός ρόλος που έπαιξαν και εξακολουθούν να παίζουν στην πόλη, το Νομό και την Κρήτη ολόκληρη.

Μέσα για την επίτευξη των σκοπών είναι:
•Η δραστηριοποίηση των τοπικών παραγόντων οι οποίοι με ουσιαστική υλική και ηθική συμμετοχή θα συμβάλουν στη λειτουργία και εξέλιξη του Νοσοκομείου.
•Η διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, η αρθρογραφία στις εφημερίδες και τον τύπο γενικότερα, η καθιέρωση διαλέξεων, ώστε να διαφωτισθεί ο κόσμος και να γίνει κοινωνός του έργου που επιτελείται στο Νοσοκομείο αλλά και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει.
•Η διοργάνωση σειράς ενημερωτικών διαλέξεων, προβολών, σεμιναρίων, μαθημάτων και εν γένει εκδηλώσεων οι οποίες θα ενημερώνουν το κοινό με θέματα ιατρικής, πρόληψη σε συνεργασία με το Νοσοκομείο κλπ.
•Η ίδρυση βιβλιοθηκών και η κυκλοφορία ενημερωτικών εντύπων, περιοδικών ή εφημερίδων σχετικά με θέματα υγείας για τους φιλοξενούμενους του Νοσοκομείου.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου έχει ως εξής:
•Παπαδάκη Μάρω, Πρόεδρος
•Πριμηκήρη Αλίκη (Αντιπρόεδρος)
•Πατεράκη Αικατερίνη (Γραμματέας)
•Τσιχλάκη Μάρω (Ταμίας)

Μέλη:
Σφακιανάκη Ευαγγελία,

Φανιουδάκη Κική,
Ανυφαντάκη Γιάννα
Επίτιμος Πρόεδρος: Τσουδερός Ιωάννης,
Νομική σύμβουλος: Πλέυρη Αριστέα

Τα πεπραγμένα του Συλλόγου
Μερικές ενδεικτικές δράσεις και πεπραγμένα του Συλλόγου αποτελούν τα παρακάτω:
•Νοσοκομειακός εξοπλισμός για μία χειρουργική αίθουσα (χειρουργικό τραπέζι και αναισθησιολογικό μηχάνημα),
•Αναβάθμιση λειτουργίας μιας ακτινολογικής αίθουσας,
•Προσφορά μηχανήματος για την απεικονιστική εξέταση του μαστού σε μαστογραφία, •Εξοπλισμός παιδικής χαράς Παιδιατρικής κλινικής (επίπλωση, βιβλία και παιχνίδια)
•Συμβολή του Σωματείου στην ολοκλήρωση του προγραμματισμού αναπαλαίωσης του Πανανείου Νοσοκομείου.
•Διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων του κοινού σε θέματα υγείας εντός και εκτός των τειχών της πόλης του Ηρακλείου.
•Έμπρακτη υποστήριξη εργαζομένων του νοσοκομείου και εφοδιασμός με στολές της ποδοσφαιρικής ομάδας.
•Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και διαμόρφωση εντός του νοσοκομείου εκθεσιακής λειτουργίας εικαστικών τεχνών.
•Προσφορά εξοπλισμού σε διάφορα ιατρικά τμήματα (ειδικά καθίσματα στην Ογκολογική κλινική, υπολογιστή στο Γναθοχειρουργικό τμήμα, δύο μηχανήματα απογαλακτισμού στη Μαιευτική κλινική, ερμάρια σε κλινικά τμήματα για την εξυπηρέτηση των ασθενών, κουρτίνες και διαχωριστικά παραπετάσματα σε μ=νοσηλευτικά τμήματα κ.α.)

Επιτροπή Φαρμάκων
Μέλη:
Σπυριδάκης Κων/νος, Δ/ντης Φαρμακείου
Πετράκη Κυριακή, Επιμ. Α’ Παθολόγος – Ειδικών Λοιμώξεων
Μανωλαράκη Μαρία, Επιμ. Α’ Αναισθησιολόγος
Χουρδάκη Ευγενία, Δ/ντρια Ψυχιατρικής
Χατζηβασίλη Αριστέα, Δ/ντρια Αιματολόγος
Αναπληρωματικά μέλη:
Ψαλτάκη Ευαγγελία, Φαρμακοποιός
Καζάκου Ειρήνη, Επιμ. Β’ Παθολόγος ΜΕΘ
Μωραίτης Βασίλειος, Επιμ. Β’ Νευροχειρουργικής
Μονέζης Στυλιανός, Επιμ. Β’ Ψυχιατρικής
Μπουλά Άννα, Επιμ. Α’ Αιματολόγος

Επιτροπή Παραπόνων
Μέλη:
Ζομπανάκης Απόστολος, Δ/ντης Παθολογίας
Παπαδάκης Ευάγγελος, Νοσηλευτής
Καλοχριστιανάκη Μαρία, Κοινωνική Λειτουργός
Γραμματέας: Γιαμπουλάκη Ευαγγελία

Επιτροπή Παρακολούθησης έργου Καθαριότητας
Φεργαδάκη Μαρία, Προϊσταμένη του τμήματος Επιστασίας-Ιματισμού
Μπολίκας Εμμανουήλ, Νοσηλευτής Επιτήρησης Λοιμώξεων
Αναπλ.: Παπαδάκη Χρυσούλα, Υπεύθυνη Γραφείου Ποιότητας
Σκανδαλάκη Νεκταρία, Τομεάρχης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Επιτροπή Παρακολούθησης Ολοήμερης λειτουργίας
Σφακιανάκη Αγγελική, Τομεάρχης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
Γιαλιτάκη Μαρία, Προϊσταμένη Οικονομικού Τμήματος
Πινακουλάκη Ζαχαρένια, Προϊσταμένη Τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
Λιναρδάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος ΤΕΙ & Υπεύθυνος Ολοήμερης Λειτουργίας

Επιτροπή Χωροταξίας
Πρόεδρος: Αναπληρωτής Διοικητής
Μέλη:
Καμπουράκης Ιωάννης, Δ/ντής Διοικητικής Υπηρεσίας
Σπινθούρη Μαρία, Δ/ντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
Πουλινάκη Χρυσούλα, Δ/ντρια Τεχνικής Υπηρεσίας
Γρυπάρης Ευστάθιος, ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός
Μοδάτσου Χριστίνα Χρυσούλα, ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ομάδα Εργασίας Επιμέλειας
Τμήμα Επιστασίας – Ιματισμού
Τμήμα Τεχνικού
Τμήμα Κίνησης Ασθενών
Τμήμα Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων & Επειγόντων Περιστατικών
Γραφείο Ποιότητας
Γραφείο Προάσπισης Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας
Νοσηλευτής Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων

Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων
1.Παναγιωτάκη Ευαγγελία Δ/ντρια Ιατρικής Βιοπαθολογίας- Προσωρινά Προϊσταμένη του Βιοχημικού Τμήματος
2.Δροσίτης Ιωάννης Δ/ντης Παθολογικής Ογκολογίας
3.Μπολίκας Εμμανουήλ ΤΕ Νοσηλευτής Επιτήρησης Λοιμώξεων (ΝΕΛ)
4.Καμπουράκης Ιωάννης Δ/ντης Διοικητικής Υπηρεσίας
5.Σπινθούρη Μαρία Δ/ντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
6.Καρακώστας Ευθύμιος Δ/ντης Χειρουργικού Τομέα
7.Λιάπη Δήμητρα Δ/ντρια - Προσωρινά Προϊσταμένη Αιματολογικού Τμήματος Παθολογικού Τομέα
8.Κοροπούλη Μαρίνα Δ/ντρια - Προσωρινά Προϊσταμένη Νεογνικού Τμήματος - ΜΕΝΝ
9.α) Κιούλπαλης Ανέστης Δ/ντης Καρδιολογίας-Προσωρινά Προϊστάμενος ΜΕΘ
β) Στεφανάκη Ευαγγελία Επιμ. Α΄ Παιδιατρικής
10.Σπυριδάκης Κων/νος Δ/ντης Φαρμακείου
11.Πουλινάκη Χρυσούλα Δ/ντρια Τεχνικής Υπηρεσίας
12.Παπαδάκη Χρυσούλα Υπεύθυνη Γραφείου Ποιότητας
13.Μαυρακάκη Γεωργία ΤΕ Επισκεπτριών Υγείας
15.Ο εκάστοτε Ιατρός Εργασίας
16.Ο εκάστοτε Τεχνικός Ασφάλειας

Ογκολογικό Συμβούλιο 2019-20
Μόνιμα Μέλη:
Ανδρουλάκης Νικόλαος, Συντ. Δ/ντης Παθολόγος Ογκολόγος ως τακτικό μέλος
Δροσίτης Ιωάννης, Επιμ. Δ/ντης Παθολόγος Ογκολόγος ως αναπληρωματικό μέλος
Κοντοπόδης Εμμανουήλ, Ε.Β' Παθολόγος Ογκολόγος ως αναπληρωματικό μέλος
Σπυριδάκης Κων/νος, Επιμ. Α’ Χειρουργός ως αναπληρωματικό μέλος
Γιαννικάκη Ελπίδα, Δ/ντρια Παθολογοανατόμος ως τακτικό μέλος
Γεωργίου Γεώργιος, Δ/ντης Παθολογοανατόμος ως αναπληρωματικό μέλος
Πλαΐτης Εμμανουήλ, Νοσηλευτής, Προιστάμενος Αιματολογικού – Ογκολογικού ως τακτικό μέλος
Δουρουντουδάκη Άρτεμις, Νοσηλεύτρια, Υπεύθυνη Αιματολογικού – Ογκολογικού ως αναπληρωματικό μέλος
Σπυριδάκης Κων/νος, Φαρμακοποιός, Δ/ντης Φαρμακείου ως τακτικό μέλος
Ψαλτάκη Ευαγγελία, Φαρμακοποιός ως αναπληρωματικό μέλος
Μη Μόνιμα Μέλη:
Φερδούτσης Εμμανουήλ, Δ/ντης Πνευμονολόγος ως τακτικό μέλος
Τζωρτζακάκης Δημήτριος, Ε.Β 'Ουρολόγος 
Λαγουδιανάκης Γεώργιος, Επιμ. Α’ ΩΡΛ 
Τζανάκης Εμμανουήλ, Δ/ντης Μ/Γ ως αναπληρωματικό μέλος
Βάρδας Εμμανουήλ, Δ/ντης Γαστρεντερολόγος ως τακτικό μέλος
Θεοδωροπούλου Αγγελική, Επιμ. Α’ Γαστρεντερολόγος ως αναπληρωματικό μέλος
Λιάπη Δήμητρα, Δ/ντρια Αιματολόγος ως τακτικό μέλος
Χατζηβασίλη Αριστέα, Δ/ντρια Αιματολόγος ως αναπληρωματικό μέλος
Δροσίτης Ιωάννης, Δ/ντης Θωρακοχειρουργός ως τακτικό μέλος
Μονιάκης Ανδρέας, Δ/ντης Θωρακοχειρουργός ως αναπληρωματικό μέλος
Γραμματέας: Ευαγγελινού Δήμητρα

Επιτροπή Διαχείρισης Υγειονομικών Αποβλήτων
Αναπληρωτής Διοικητής
Παναγιωτάκη Ευαγγελία, Πρόεδρος Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων
Φεργαδάκη Μαρία, Προϊσταμένη Επιστασίας & Ιματισμού-Υπεύθυνη Διαχείρισης Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων
Καβάλλο Τζεραρντίνα, Δ/ντρια Ακτινολογικού Τμήματος
Γιαννικάκη Ελπίδα, Συντ. Δ/ντρια Παθολογοανατομικού
Σπινθούρη Μαρία, Δ/ντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
Σπυριδάκης Κων/νος, Δ/ντης Φαρμακείου
Λυρώνη Αικατερίνη, Εκπρόσωπος Τεχνικής Υπηρεσίας
Παπαδάκη Χρυσούλα, Υπεύθυνη Γραφείου Ποιότητας

Επιτροπή Χειρουργείου
Τακτικά Μέλη:
Σημαντηράκης Χρήστος, Δ/ντης ΩΡΛ – Πρόεδρος
Παπαδάκη Χαρίκλεια, Προϊσταμένη Χειρουργείου
Αναπληρωματικά Μέλη:
Καραγιάννης Γεώργιος, Δντης Χειρουργικής
Τζωρμπατζάκη Μαρια, Προϊσταμ. Αναισθησιολογικού τμήματος

Επιτροπή Έρευνας και Ποιότητας
Πρόεδρος: 
Φουκαράκης Εμμανουήλ Δ/ντης Καρδιολογίας - Αν. Πρόεδρος ΕΠΣΥ
Μέλη:
Λαδομένου Φανή Επιμ. Β' Παιδιατρικής - τακτικό μέλος ΕΠΣΥ
Γεωργαράκη Άννα Νοσηλεύτρια ΠΕ - τακτικό μέλος ΕΠΣΥ
Χουρδάκη Ευγενία Δ/ντρια Ψυχιατρικής - αναπληρωματικό μέλος ΕΠΣΥ
Σταυριανάκη Άννα Επιμ. Α' Ωτορινολαρυγγολογίας

Επιτροπή Εκπαίδευσης
Πρόεδρος: 
Μέλη:
Βελεγράκη Μαγδαληνή Ειδικευόμενη Γαστρ/γίας - τακτικό μέλος ΕΠΣΥ
Παντουβάκη Άννα Φυσικοθεραπεύτρια - τακτικό μέλος ΕΠΣΥ
Θαλασσινός Ευάγγελος Επιμ. Α' Παθολογίας
Αντωνακάκη Εργίνη Νοσηλεύτρια ΤΕ

Επιτροπή Ελέγχου Ποιότητας και Διακίνησης Υλικού και Εξοπλισμού (Ε.Ε.ΠΟΙ.Δ.Υ.Ε.)
Πρόεδρος: 
Τσατσάκη Δέσποινα Βιολόγος - τακτικό μέλος ΕΠΣΥ
Μέλη:
Γεωργαράκη Άννα Νοσηλεύτρια ΠΕ - τακτικό μέλος ΕΠΣΥ
Ξυδάκης Δημήτριος Επιμ. Α' Νεφρολογίας
Βολακάκης Ευάγγελος Επιμ. Α' Χειρουργικής - ΜΕΘ
Φαρσαράκη Ελένη Δ/ντρια Ιατρικής Βιοπαθολογίας

Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού και Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού
Πρόεδρος: 
Κοκκινάκη Μαρία Δ/ντρια Ακτινοδιαγνωστικής - τακτικό μέλος ΕΠΣΥ
Μέλη:
Χαϊνάκη Ειρήνη Επιμ. Α' Αναισθησιολογίας - τακτικό μέλος ΕΠΣΥ
Παπανικολάου Νικόλαος Δ/ντης Παθολογίας
Σπυριδάκης Κων/νος Επιμ. Α' Χειρουργικής
Κριτσωτάκη Μαρία Τεχνολόγος

Επιτροπή Ελέγχου Καπνίσματος
Μέλη:
Μελέτης Γεώργιος, Δ/ντης Πνευμονολογικού τμήματος
Φεργαδάκη Μαρία, Προϊσταμένη Τμήματος Επιστασίας & Ιματισμού
Αθανασάκη Καλλιόπη, Προϊσταμένη Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com