Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr       Information: EN   DE   FR   IT   RU

Θεσμικά Όργανα

Επιστημονικό Συμβούλιο 2018-2020

Τακτικά Μέλη ΕΠ.ΣΥ
Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου: Ανδρουλάκης Νικόλαος, Συντονιστής Διευθυντής Παθολογικής Ογκολογίας
Αναπληρωτής Πρόεδρος ΕΠ.ΣΥ: Φουκαράκης Εμμανουήλ, Διευθυντής Καρδιολογίας

Μέλη ΕΠ.ΣΥ
Κοκκινάκη Μαρία, Διευθύντρια Ακτινοδιαγνωστικής
Χαϊνάκη Ειρήνη, Επιμελήτρια Α' Αναισθησιολογίας
Λαδομένου Φανή, Επιμελήτρια Β' Παιδιατρικής
Βελεγράκη Μαγδαληνή, Ειδικευόμενη Γαστρεντερολογίας
Τσατσάκη Δέσποινα, Βιολόγος Πρόληψης Μεσογειακής Αναιμίας
Παντουβάκη Άννα, Φυσικοθεραπεύτρια
Γεωργακάκη Άννα, Νοσηλεύτρια

Γραμματεία Επιστημονικού Συμβουλίου
Γραμματέας : Μελισσουργάκη Ιωάννα, τηλ. 281340 8451
Αναπλ. Γραμματέας : Κουρλετάκη Ζαχαρένια, τηλ. 281340 8145

Αναπληρωματικά Μέλη ΕΠ.ΣΥ
Χουρδάκη Ευγενία, Διευθύντρια Ψυχιατρικής

Αρμοδιότητες ΕΠ.ΣΥ 

Το Επιστημονικό Συμβούλιο γνωμοδοτεί για κάθε θέμα  το οποίο  σχετίζεται με  την  αποτελεσματική παροχή φροντίδας υγείας στους νοσηλευόμενους και τους  εξωτερικούς ασθενείς του Νοσοκομείου. Στις αρμοδιότητες του Επιστημονικού Συμβουλίου περιλαμβάνονται:

 • Η κατάρτιση και εισήγηση του ετήσιου και μηνιαίου προγράμματος εφημερίων των  ιατρών των  Τομέων και Τμημάτων του Νοσοκομείου και η έγκαιρη υποβολή του στον  Αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου για έγκριση, ή όπου  αυτός δεν υπάρχει, στον  Διοικητή. Οποιαδήποτε  αλλαγή στο πρόγραμμα των εφημεριών γίνεται μόνο με γραπτή και αιτιολογημένη εισήγηση του Προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου και έγκριση από τον Αναπληρωτή Διοικητή, ή όπου  αυτός δεν  ορίζεται, από  τον Διοικητή.
 • Η συγκρότηση και η παρακολούθηση της δραστηριότητας  επιστημονικών επιτροπών του  Νοσοκομείου και όποιων άλλων επιτροπών ή ομάδων εργασίας όταν  η σύστασή τους αποφασιστεί από τον Διοικητή.
 • Η οργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων, με συμμετοχή ειδικών επιστημόνων εκτός Νοσοκομείου, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο.
 • Η οργάνωση και η ενημέρωση της κλασικής και ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης του Νοσοκομείου.
 • Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας.
 • Η εισήγηση, προς τον Διοικητή, μέτρων που αφορούν στη  βελτίωση της  λειτουργίας των  επί μέρους μονάδων του Νοσοκομείου, στη θέσπιση προτεραιοτήτων κατά  τον  προγραμματισμό της  προμήθειας εξοπλισμού ή υγειονομικού υλικού και  σε  οτιδήποτε κριθεί, από  τον Διοικητή, ό,τι δύναται να βελτιώσει την ποιότητα των παρεχόμενων προς τους  ασθενείς υπηρεσιών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) είναι επταμελές για Νοσοκομεία μέχρι 399 οργανικές κλίνες και εννεαμελές για Νοσοκομεία με 400 και άνω οργανικές κλίνες και αποτελείται από:

Τον Διοικητή του Νοσοκομείου ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Τρία μέλη σε Νοσοκομεία έως 399 οργανικές κλίνες και τέσσερα μέλη σε Νοσοκομεία με 400 και άνω οργανικές κλίνες, που ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τους αναπληρωτές τους. Από τα μέλη αυτά το ένα ορίζεται ως Αντιπρόεδρος, ο οποίος είναι μερικής απασχόλησης. Στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, το ένα από τα μέλη που διορίζει ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, πρέπει υποχρεωτικά να είναι μέλος Δ.Ε.Π. της Ιατρικής Σχολής του οικείου Α.Ε.Ι. Τον Αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου, σε νοσοκομεία με 400 και άνω οργανικές κλίνες, με αναπληρωτή του τον Διευθυντή της Διοικητικής Υπηρεσίας. Έναν εκπρόσωπο των ιατρών που υπηρετούν στο Νοσοκομείο, ο οποίος εκλέγεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, από τους ιατρούς Ε.Σ.Υ. και τους ιατρούς μέλη Δ.Ε.Π. που υπηρετούν στο Νοσοκομείο. Τον Διευθυντή της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, με αναπληρωτή του τον αρχαιότερο Διευθυντή Νοσηλευτικού τομέα. Εναν εκπρόσωπο του λοιπού, πλην των ιατρών Ε.Σ.Υ., προσωπικού του Νοσοκομείου, ο οποίος εκλέγεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, από το λοιπό, πλην των ιατρών Ε.Σ.Υ., προσωπικό του Νοσοκομείου. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ορίζει την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Δ.Σ. και τους εισηγητές των θεμάτων. Ο Πρόεδρος μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων, καθώς και κάθε υπηρεσιακό παράγοντα ή εκπρόσωπο οποιουδήποτε επιστημονικού ή τοπικού φορέα. Ο Διοικητής του Νοσοκομείου αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. στα καθήκοντά του ως Προέδρου του Δ.Σ., ενώ στα καθήκοντά του ως Διοικητή αναπληρώνεται από τον Αναπληρωτή Διοικητή και όπου αυτός δεν υπάρχει από τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι εισηγητές για τα θέματα της αρμοδιότητάς τους. Το Δ.Σ. συνέρχεται τακτικά δύο φορές το μήνα και έκτακτα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του Ν. 2690/1999.

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
Πρόεδρος: Τασσόπουλος Ιωάννης, Διοικητής
Αντιπρόεδρος: Φανουργιάκης Ιωάννης, Αναπληρωτής Διοικητής στο ΠΑΓΝΗ
Μέλη:
• Κουκουράκη Σοφία Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πυρηνικής Ιατρικής, με αναπληρωτή του τον Βάκη Αντώνιο Καθηγητή Ιατρικής
• Νικηφόρος Ιωάννης Οικονομολόγος, με αναπληρωτή του τον Τζωρτζακάκη Εμμανουήλ Ιατρό
• Μοσχοβάκης Γεώργιος, Αναπληρωτής Διοικητής στο Βενιζέλειο
• Ζάχαρης Ευάγγελος Δ/ντής Καρδιολογίας, με αναπληρωτή του τον τον Κτενιαδάκη Στυλιανό Επιμελητή Α΄ Χειρουργικής
• Βρύσαλη Δημήτριο ΤΕ Νοσηλευτών με αναπληρωτή του τον Κοκοβάκη Γρηγόριο ΥΕ Κλητήρων
• Βελεγράκης Γεώργιος καθηγητής ΩΡΛ με αναπληρωτή του τον Καραντάνα Απόστολο Καθηγητή Ακτινοδιαγνωστικής
• Κονιδάκης Πανάγος υπάλληλος ΠΕ Διοικητικού – Λογιστικού, με αναπληρώτρια του την Ντζιλέπη Πηνελόπη υπάλληλο ΠΕ Νοσηλευτών.

Η Ενωση Εργαζομένων του Βενιζελείου Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης ιδρύθηκε το 1984 με συνένωση των διαφόρων εργασιακών και κλαδικών σωματείων σε ένα.

Χωρίς κομματικές ταυτότητες και πρακτικές, σκοπός της Ένωσης ήταν και παραμένει η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αντιπροσώπευση των εργαζομένων του Νοσοκομείου, η βελτίωση των εργασιακών συνθηκών, η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η στήριξη των μελών της στα καθημερινά εργασιακά προβλήματα, η ανάδειξη προβλημάτων και οι παρεμβάσεις για την επίλυση τους.

Συγκεκριμένα, όπως ορίζεται από το άρθρο 2 του καταστατικού της, σκοπός της Ένωσης είναι:

 • Η οικονομική βελτίωση της θέσης των μελών της και των συνθηκών εργασίας τους.
 • Η υπεράσπιση των οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών δικαιωμάτων και των δημοκρατικών και συνδικαλιστικών ελευθεριών των μελών της.
 • Η ανάπτυξη πνεύματος ενότητας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών της καθώς επίσης και η ανάπτυξη γενικότερης ταξικής αλληλεγγύης με όλους τους εργαζόμενους. Η συνεργασία με άλλα σωματεία για την προάσπιση των κοινών τους διεκδικήσεων.
 • Η συνεχής και συστηματική προσπάθεια για την πλήρη εφαρμογή του Συντάγματος και των Διεθνών Συμβάσεων, για τις συνδικαλιστικές ελευθερίες και γενικά για την προάσπιση της υγείας, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
 • Η προαγωγή της υγείας του Ελληνικού λαού.
 • Η υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζομένων.
 • Τελικός σκοπός είναι η κατάκτηση της κοινωνικής δικαιοσύνης με την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο.
Σύνθεση
Πρόεδρος: Γεώργιος Χονδροζουμάκης
Αντιπρόεδρος: Αναστάσιος Καϊσίδης
Γραμματέας: Εμμανουήλ Μενεγάκης
Ταμίας: Στυλιανός Καλογιαννάκης
Έφορος Δημοσίων Σχέσεων: Γεώργιος Ξημεράκης
Σύμβουλος Επικοινωνίας: Θεόδωρος Κοντραφούρης
Μέλος: Αναστάσιος Θελερίτης

Σύλλογος φίλων Βενιζελειου Πανανείου Περιφερειακού Νοσοκομείου

Το σωματείο ιδρύθηκε το 1998 με έδρα την πόλη του Ηρακλείου Κρήτης και οι σκοποί του, όπως περιγράφονται στο καταστατικό του είναι οι εξής:
•Η ηθική και υλική στήριξη των διάφορων λειτουργιών του νοσοκομείου,
•Η προώθηση της ανάπτυξης του νοσοκομείου, τόσο σε έμψυχο, όσο και σε άψυχο υλικό.
•Η σύνδεση του Νοσοκομείου και η ανάδειξη του ρόλου του, ως νευραλγικού πυρήνα για την υγεία του τόπου με τον κόσμο. Η θέσπιση ενημερωτικών εκδηλώσεων ώστε να αναπτυχθεί αμοιβαία κατανόηση νοσηλευτών-νοσηλευόμενων.
•Η συγκέντρωση ιστορικού και αρχειακού υλικού όσον αφορά την ιστορία των δύο νοσοκομείων (Βενιζελείου-Πανανείου) έτσι ώστε να αναδειχθεί ο κοινωνικός ρόλος που έπαιξαν και εξακολουθούν να παίζουν στην πόλη, το Νομό και την Κρήτη ολόκληρη.

Μέσα για την επίτευξη των σκοπών είναι:
•Η δραστηριοποίηση των τοπικών παραγόντων οι οποίοι με ουσιαστική υλική και ηθική συμμετοχή θα συμβάλουν στη λειτουργία και εξέλιξη του Νοσοκομείου.
•Η διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, η αρθρογραφία στις εφημερίδες και τον τύπο γενικότερα, η καθιέρωση διαλέξεων, ώστε να διαφωτισθεί ο κόσμος και να γίνει κοινωνός του έργου που επιτελείται στο Νοσοκομείο αλλά και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει.
•Η διοργάνωση σειράς ενημερωτικών διαλέξεων, προβολών, σεμιναρίων, μαθημάτων και εν γένει εκδηλώσεων οι οποίες θα ενημερώνουν το κοινό με θέματα ιατρικής, πρόληψη σε συνεργασία με το Νοσοκομείο κλπ.
•Η ίδρυση βιβλιοθηκών και η κυκλοφορία ενημερωτικών εντύπων, περιοδικών ή εφημερίδων σχετικά με θέματα υγείας για τους φιλοξενούμενους του Νοσοκομείου.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου έχει ως εξής:
•Παπαδάκη Μάρω, Πρόεδρος
•Πριμηκήρη Αλίκη (Αντιπρόεδρος)
•Πατεράκη Αικατερίνη (Γραμματέας)
•Τσιχλάκη Μάρω (Ταμίας)

Μέλη:
Σφακιανάκη Ευαγγελία,

Φανιουδάκη Κική,
Ανυφαντάκη Γιάννα
Επίτιμος Πρόεδρος: Τσουδερός Ιωάννης,
Νομική σύμβουλος: Πλέυρη Αριστέα

Τα πεπραγμένα του Συλλόγου
Μερικές ενδεικτικές δράσεις και πεπραγμένα του Συλλόγου αποτελούν τα παρακάτω:
•Νοσοκομειακός εξοπλισμός για μία χειρουργική αίθουσα (χειρουργικό τραπέζι και αναισθησιολογικό μηχάνημα),
•Αναβάθμιση λειτουργίας μιας ακτινολογικής αίθουσας,
•Προσφορά μηχανήματος για την απεικονιστική εξέταση του μαστού σε μαστογραφία, •Εξοπλισμός παιδικής χαράς Παιδιατρικής κλινικής (επίπλωση, βιβλία και παιχνίδια)
•Συμβολή του Σωματείου στην ολοκλήρωση του προγραμματισμού αναπαλαίωσης του Πανανείου Νοσοκομείου.
•Διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων του κοινού σε θέματα υγείας εντός και εκτός των τειχών της πόλης του Ηρακλείου.
•Έμπρακτη υποστήριξη εργαζομένων του νοσοκομείου και εφοδιασμός με στολές της ποδοσφαιρικής ομάδας.
•Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και διαμόρφωση εντός του νοσοκομείου εκθεσιακής λειτουργίας εικαστικών τεχνών.
•Προσφορά εξοπλισμού σε διάφορα ιατρικά τμήματα (ειδικά καθίσματα στην Ογκολογική κλινική, υπολογιστή στο Γναθοχειρουργικό τμήμα, δύο μηχανήματα απογαλακτισμού στη Μαιευτική κλινική, ερμάρια σε κλινικά τμήματα για την εξυπηρέτηση των ασθενών, κουρτίνες και διαχωριστικά παραπετάσματα σε μ=νοσηλευτικά τμήματα κ.α.)

Επιτροπή Φαρμάκων
Μέλη:
Σπυριδάκης Κων/νος, Δ/ντης Φαρμακείου
Πετράκη Κυριακή, Επιμ. Α’ Παθολόγος – Ειδικών Λοιμώξεων
Μανωλαράκη Μαρία, Επιμ. Α’ Αναισθησιολόγος
Χουρδάκη Ευγενία, Δ/ντρια Ψυχιατρικής
Χατζηβασίλη Αριστέα, Δ/ντρια Αιματολόγος
Αναπληρωματικά μέλη:
Ψαλτάκη Ευαγγελία, Φαρμακοποιός
Καζάκου Ειρήνη, Επιμ. Β’ Παθολόγος ΜΕΘ
Μωραίτης Βασίλειος, Επιμ. Β’ Νευροχειρουργικής
Μονέζης Στυλιανός, Επιμ. Β’ Ψυχιατρικής
Μπουλά Άννα, Επιμ. Α’ Αιματολόγος

Επιτροπή Παραπόνων
Μέλη:
Ζομπανάκης Απόστολος, Δ/ντης Παθολογίας

Ηλιάκη Αναστασία, Νοσηλεύτρια
Καλοχριστιανάκη Μαρία, Κοινωνική Λειτουργός
Γραμματέας: Γιαμπουλάκη Ευαγγελία

Επιτροπή Παρακολούθησης έργου Καθαριότητας
Φεργαδάκη Μαρία, Προϊσταμένη του τμήματος Επιστασίας-Ιματισμού
Αναπλ.: Λάππα Ελευθερία, Υπάλληλος Επιστασίας
Μπολίκας Εμμανουήλ, Νοσηλευτής Επιτήρησης Λοιμώξεων
Αναπλ.: Παπαδάκη Χρυσούλα, Υπεύθυνη Γραφείου Ποιότητας
Σκανδαλάκη Νεκταρία, Τομεάρχης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
Αναπλ.: Ηλιάκη Αναστασία, Τομεάρχης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Επιτροπή Παρακολούθησης Ολοήμερης λειτουργίας
Σφακιανάκη Αγγελική, Τομεάρχης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
Γιαλιτάκη Μαρία, Προϊσταμένη Οικονομικού Τμήματος
Πινακουλάκη Ζαχαρένια, Προϊσταμένη Τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
Λιναρδάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος ΤΕΙ & Υπεύθυνος Ολοήμερης Λειτουργίας

Επιτροπή Χωροταξίας
Πρόεδρος: Μοσχοβάκης Γεώργιος, Αναπληρωτής Διοικητής
Μέλη:
Καμπουράκης Ιωάννης, Δ/ντής Διοικητικής Υπηρεσίας
Σφυριδάκη Αικατερίνη, Δ/ντρια Ιατρικής Υπηρεσίας
Σπυριδόπουλος Σάββας, Δ/ντής Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
Πουλινάκη Χρυσούλα, Δ/ντρια Τεχνικής Υπηρεσίας
Γρυπάρης Ευστάθιος, ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός
Μοδάτσου Χριστίνα Χρυσούλα, ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ομάδα Εργασίας Επιμέλειας
Τμήμα Επιστασίας – Ιματισμού
Τμήμα Τεχνικού
Τμήμα Κίνησης Ασθενών
Τμήμα Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων & Επειγόντων Περιστατικών
Γραφείο Ποιότητας
Γραφείο Προάσπισης Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας
Νοσηλευτής Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων

Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων
1)Παναγιωτάκη Ευαγγελία, Δ/ντρια Μικροβιολογίας ως Πρόεδρος
2)Αθουσάκη Νεονάκη Φωτεινή, Συντ. Δ/ντρια Βιοπαθολογίας
3)Μπολίκας Εμμανουήλ, Νοσηλευτής Επιτήρησης Λοιμώξεων
4)Καμπουράκης Ιωάννης, Δ/ντης Διοικητικής Υπηρεσίας
5)Σπυριδόπουλος Σάββας, Δ/ντης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
6)Σφυριδάκη Αικατερίνη, Δ/ντρια Ιατρικής Υπηρεσίας
7)Καρακώστας Ευθύμιος, Δ/ντης Χειρουργικού Τομέα
8)Λιάπη Δήμητρα, Δ/ντρια Αιματολογίας Παθολογικού Τομέα
9)α)Κιούλπαλης Ανέστης, Δ/ντης ΜΕΘ Καρδιολογίας
β)Κοροπούλη Μαρίνα, Δ/ντρια Νεογνικού Τμήματος – ΜΕΝΝ
10)α)Σουρής Σωτήριος, Δ/ντης Παθολογίας
β)Πετράκη Κυριακή, Επιμ. Α’ Παθολογίας με εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία
γ)Λυδάκης Χαράλαμπος, Δ/ντης Παθολογίας
11)Σπυριδάκης Κων/νος, Δ/ντης Φαρμακείου
12)Πουλινάκη Χρυσούλα, Δ/ντρια Τεχνικής Υπηρεσίας
13)Παπαδάκη Χρυσούλα, Υπεύθυνη Γραφείου Ποιότητας

Ογκολογικό Συμβούλιο 2016-17
Μόνιμα Μέλη:
Ανδρουλάκης Νικόλαος, Συντ. Δ/ντης, Παθολόγος Ογκολόγος ως τακτικό μέλος
Χριστοδουλάκης Μανούσος, Δ/ντης Χειρουργός ως τακτικό μέλος
Σπυριδάκης Κων/νος, Επιμ. Α’ Χειρουργός ως αναπληρωματικό μέλος
Λυραράκη Ευφροσύνη, Επιμ. Α’ Ακτινοθεραπεύτρια Ογκολόγος ως τακτικό μέλος
Κάχρης Στέφανος, Επιμ. Α’ Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος ως αναπληρωματικό μέλος
Γιαννικάκη Ελπίδα, Δ/ντρια Παθολογοανατόμος ως τακτικό μέλος
Γεωργίου Γεώργιος, Δ/ντης Παθολογοανατόμος ως αναπληρωματικό μέλος
Πλαΐτης Εμμανουήλ, Νοσηλευτής, Προιστάμενος Αιματολογικού – Ογκολογικού ως τακτικό μέλος
Δουρουντουδάκη Άρτεμις, Νοσηλεύτρια, Υπεύθυνη Αιματολογικού – Ογκολογικού ως αναπληρωματικό μέλος
Σπυριδάκης Κων/νος, Φαρμακοποιός, Δ/ντης Φαρμακείου ως τακτικό μέλος
Ψαλτάκη Ευαγγελία, Φαρμακοποιός ως αναπληρωματικό μέλος
Μη Μόνιμα Μέλη:
Φερδούτσης Εμμανουήλ, Δ/ντης Πνευμονολόγος ως τακτικό μέλος
Κουμιωτάκη Σεβαστή, Επιμ. Α’ Πνευμονολόγος ως αναπληρωματικό μέλος
Χόνδρος Νικόλαος, Συντ. Δ/ντης Ουρολόγος ως τακτικό μέλος
Τζουλάκης Σταύρος, Επιμ. Α’ Ουρολόγος ως αναπληρωματικό μέλος
Χαλκιαδάκη Ελένη, Επιμ. Β’ ΩΡΛ ως τακτικό μέλος
Λαγουδιανάκης Γεώργιος, Επιμ. Β’ ΩΡΛ ως αναπληρωματικό μέλος
Τζανάκης Εμμανουήλ, Επιμ. Α’ Μαιευτήρας - Γυναικολόγος ως τακτικό μέλος
Δημοσθένους Ευθύμιος, Επιμ. Α’ Μαιευτήρας – Γυναικολόγος ως αναπληρωματικό μέλος
Βάρδας Εμμανουήλ, Επιμ. Α’ Γαστρεντερολόγος ως τακτικό μέλος
Θεοδωροπούλου Αγγελική, Επιμ. Α’ Γαστρεντερολόγος ως τακτικό μέλος
Λιάπη Δήμητρα, Δ/ντρια Αιματολόγος ως τακτικό μέλος
Χατζηβασίλη Αριστέα, Δ/ντρια Αιματολόγος ως αναπληρωματικό μέλος
Δροσίτης Ιωάννης, Δ/ντης Θωρακοχειρουργός ως τακτικό μέλος
Μονιάκης Ανδρέας, Δ/ντης Θωρακοχειρουργός ως αναπληρωματικό μέλος
Γραμματέας: Ευαγγελινού Δήμητρα
Αναπλ. Γραμματέας: Μελισσουργάκη Ιωάννα

Επιτροπή Διαχείρισης Υγειονομικών Αποβλήτων
Μοσχοβάκης Γεώργιος, Αναπληρωτής Διοικητής
Παναγιωτάκη Ευαγγελία, Πρόεδρος Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων
Φεργαδάκη Μαρία, Προϊσταμένη Επιστασίας & Ιματισμού-Υπεύθυνη Διαχείρισης Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων
Καβάλλο Τζεραρντίνα, Δ/ντρια Ακτινολογικού Τμήματος
Γιαννικάκη Ελπίδα, Συντ. Δ/ντρια Παθολογοανατομικού
Σπυριδόπουλος Σάββας, Δ/ντης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
Σπυριδάκης Κων/νος, Δ/ντης Φαρμακείου
Λυρώνη Αικατερίνη, Εκπρόσωπος Τεχνικής Υπηρεσίας
Παπαδάκη Χρυσούλα, Υπεύθυνη Γραφείου Ποιότητας

Επιτροπή Χειρουργείου
Τακτικά Μέλη:
Σημαντηράκης Χρήστος, Δ/ντης ΩΡΛ – Πρόεδρος
Ρουχωτά Ρεγγίνα, Δ/ντρια Αναισθησιολογικού τμήματος
Παπαδάκη Χαρίκλεια, Προϊσταμένη Χειρουργείου
Αναπληρωματικά Μέλη:
Καραγιάννης Γεώργιος, Δντης Χειρουργικής
Τζωρμπατζάκη Μαρια, Προϊσταμ. Αναισθησιολογικού τμήματος

Επιτροπή Έρευνας και Ποιότητας
Πρόεδρος: 
Φουκαράκης Εμμανουήλ Δ/ντης Καρδιολογίας - Αν. Πρόεδρος ΕΠΣΥ
Μέλη:
Λαδομένου Φανή Επιμ. Β' Παιδιατρικής - τακτικό μέλος ΕΠΣΥ
Γεωργαράκη Άννα Νοσηλεύτρια ΠΕ - τακτικό μέλος ΕΠΣΥ
Χουρδάκη Ευγενία Δ/ντρια Ψυχιατρικής - αναπληρωματικό μέλος ΕΠΣΥ
Σταυριανάκη Άννα Επιμ. Α' Ωτορινολαρυγγολογίας

Επιτροπή Εκπαίδευσης
Πρόεδρος: 
Χαϊνάκη Ειρήνη Επιμ. Α' Αναισθησιολογίας - τακτικό μέλος ΕΠΣΥ
Μέλη:
Βελεγράκη Μαγδαληνή Ειδικευόμενη Γαστρ/γίας - τακτικό μέλος ΕΠΣΥ
Παντουβάκη Άννα Φυσικοθεραπεύτρια - τακτικό μέλος ΕΠΣΥ
Θαλασσινός Ευάγγελος Επιμ. Α' Παθολογίας
Αντωνακάκη Εργίνη Νοσηλεύτρια ΤΕ

Επιτροπή Ελέγχου Ποιότητας και Διακίνησης Υλικού και Εξοπλισμού (Ε.Ε.ΠΟΙ.Δ.Υ.Ε.)
Πρόεδρος: 
Τσατσάκη Δέσποινα Βιολόγος - τακτικό μέλος ΕΠΣΥ
Μέλη:
Γεωργαράκη Άννα Νοσηλεύτρια ΠΕ - τακτικό μέλος ΕΠΣΥ
Ξυδάκης Δημήτριος Επιμ. Α' Νεφρολογίας
Βολακάκης Ευάγγελος Επιμ. Α' Χειρουργικής - ΜΕΘ
Φαρσαράκη Ελένη Δ/ντρια Ιατρικής Βιοπαθολογίας

Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού και Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού
Πρόεδρος: 
Κοκκινάκη Μαρία Δ/ντρια Ακτινοδιαγνωστικής - τακτικό μέλος ΕΠΣΥ
Μέλη:
Χαϊνάκη Ειρήνη Επιμ. Α' Αναισθησιολογίας - τακτικό μέλος ΕΠΣΥ
Παπανικολάου Νικόλαος Δ/ντης Παθολογίας
Σπυριδάκης Κων/νος Επιμ. Α' Χειρουργικής
Κριτσωτάκη Μαρία Τεχνολόγος

Επιτροπή Ελέγχου Καπνίσματος
Μέλη:
Μελέτης Γεώργιος, Δ/ντης Πνευμονολογικού τμήματος

Φεργαδάκη Μαρία, Προϊσταμένη Τμήματος Επιστασίας & Ιματισμού
Αθανασάκη Καλλιόπη, Προϊσταμένη Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων