Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Μήνυμα Διοίκησης

“Πάνω απ’ όλα ο ασθενής”

Όραμα της Διοίκησης είναι η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών με σκοπό την κάλυψη των αναγκών και των προσδοκιών των ασθενών/συνοδών και των υπόλοιπων ενδιαφερόμενων μερών.

Στόχοι του Νοσοκομείου είναι οι εξής:

 • Η παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών φροντίδας υγείας ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες, τις επιθυμίες και την ιδιωτικότητα των ασθενών,
 • Η υψηλή διαθεσιμότητα αξιόπιστων υπηρεσιών προς τους ασθενείς,
 • Η τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας για τους ασθενείς, συνοδούς και εργαζόμενους του Νοσοκομείου,
 • Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας,
 • Η τήρηση της κείμενης ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας, καθώς και των σχετικών κανονισμών που απορρέουν από αυτές με έμφαση τη διαχείριση της εμπιστευτικότητας στη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων,
 • Η παρακολούθηση των βασικών διεργασιών μέσα από ένα πλαίσιο δεικτών και στόχων και η συνεχής επισκόπηση και επικαιροποίηση αυτών.

Η επίτευξη των στόχων θα γίνει μέσα από:

 • Τη συνεχή βελτίωση της ικανοποίησης των ασθενών / συνοδών μέσω της παροχής αξιόπιστων υπηρεσιών υγείας, δεδομένων των διαθέσιμων πόρων και υποδομών,
 • Το σαφή προσδιορισμό των απαιτήσεων και των προσδοκιών των αναγνωρισμένων ως «ενδιαφερόμενα μέρη» και την περιοδική ανασκόπηση αυτών,
 • Τη διαχείριση των υποδείξεων και των παραπόνων των ασθενών/συνοδών και λοιπών ενδιαφερόμενων μερών,
 • Τη συνεχή εκπαίδευση, εξειδίκευση και αξιολόγηση του προσωπικού,
 • Τη συνεχή παρακολούθηση δεικτών και τη λήψη αποφάσεων βάσει των δεδομένων που προκύπτουν από αυτούς,
 • Τον καθορισμό συγκεκριμένων προδιαγραφών λειτουργίας οι οποίες ελέγχονται και επικαιροποιούνται συστηματικά,
 • Τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας,
 • Την αναγνώριση, αξιολόγηση και περιοδική ανασκόπηση πιθανών κινδύνων και ευκαιριών που δυνητικά μπορούν να απειλήσουν (και να βελτιώσουν) την εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων και υπηρεσιών παράλληλα με τη λήψη όλων εκείνων των διορθωτικών ενεργειών (δράσεων) προκειμένου να μειωθούν οι επιπτώσεις & να αξιοποιηθούν με όφελος για το Νοσοκομείο.

Το Γ.Ν. Βενιζέλειο – Πανάνειο παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας, διαθέτοντας χαρακτηριστικά που το καθιστούν περισσότερο “προσανατολισμένο στον ασθενή”.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com