Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr       Information: EN   DE   FR   IT   RU

Θεσμικά Όργανα

Επιστημονικό Συμβούλιο 2016-2018

Τακτικά Μέλη ΕΠ.ΣΥ
Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου: Ανδρουλάκης Νικόλαος, Συντονιστής Διευθυντής Παθολογικής Ογκολογίας
Αναπληρωτής Πρόεδρος ΕΠ.ΣΥ: Φουκαράκης Εμμανουήλ, Διευθυντής Καρδιολογίας

Μέλη ΕΠ.ΣΥ:
Κοκκινάκη Μαρία, Διευθύντρια Ακτινοδιαγνωστικής
Σπυριδάκης Κωνσταντίνος, Επιμελητής Α' Χειρουργικής
Χαϊνάκη Ειρήνη, Επιμελήτρια Β' Αναισθησιολογίας
Σφακιανάκης Ελευθέριος, Ειδικευόμενος Χειρουργικής
Παστουρματζή Βασιλική, Βιολόγος
Κρητσωτάκη Μαρία, Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων
Σκανδαλάκη Νεκταρία, Νοσηλεύτρια

Γραμματεία Επιστημονικού Συμβουλίου
Γραμματέας : Μελισσουργάκη Ιωάννα, τηλ. 281340 8451
Αναπλ. Γραμματέας : Ευαγγελινού Δήμητρα, τηλ. 281340 8119

Αρμοδιότητες ΕΠ.ΣΥ 

Το Επιστημονικό Συμβούλιο γνωμοδοτεί για κάθε θέμα  το οποίο  σχετίζεται με  την  αποτελεσματική παροχή φροντίδας υγείας στους νοσηλευόμενους και τους  εξωτερικούς ασθενείς του Νοσοκομείου. Στις αρμοδιότητες του Επιστημονικού Συμβουλίου περιλαμβάνονται:

 • Η κατάρτιση και εισήγηση του ετήσιου και μηνιαίου προγράμματος εφημερίων των  ιατρών των  Τομέων και Τμημάτων του Νοσοκομείου και η έγκαιρη υποβολή του στον  Αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου για έγκριση, ή όπου  αυτός δεν υπάρχει, στον  Διοικητή. Οποιαδήποτε  αλλαγή στο πρόγραμμα των εφημεριών γίνεται μόνο με γραπτή και αιτιολογημένη εισήγηση του Προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου και έγκριση από τον Αναπληρωτή Διοικητή, ή όπου  αυτός δεν  ορίζεται, από  τον Διοικητή.
 • Η συγκρότηση και η παρακολούθηση της δραστηριότητας  επιστημονικών επιτροπών του  Νοσοκομείου και όποιων άλλων επιτροπών ή ομάδων εργασίας όταν  η σύστασή τους αποφασιστεί από τον Διοικητή.
 • Η οργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων, με συμμετοχή ειδικών επιστημόνων εκτός Νοσοκομείου, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο.
 • Η οργάνωση και η ενημέρωση της κλασικής και ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης του Νοσοκομείου.
 • Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας.
 • Η εισήγηση, προς τον Διοικητή, μέτρων που αφορούν στη  βελτίωση της  λειτουργίας των  επί μέρους μονάδων του Νοσοκομείου, στη θέσπιση προτεραιοτήτων κατά  τον  προγραμματισμό της  προμήθειας εξοπλισμού ή υγειονομικού υλικού και  σε  οτιδήποτε κριθεί, από  τον Διοικητή, ό,τι δύναται να βελτιώσει την ποιότητα των παρεχόμενων προς τους  ασθενείς υπηρεσιών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) είναι επταμελές για Νοσοκομεία μέχρι 399 οργανικές κλίνες και εννεαμελές για Νοσοκομεία με 400 και άνω οργανικές κλίνες και αποτελείται από:

Τον Διοικητή του Νοσοκομείου ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
Τρία μέλη σε Νοσοκομεία έως 399 οργανικές κλίνες και τέσσερα μέλη σε Νοσοκομεία με 400 και άνω οργανικές κλίνες, που ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τους αναπληρωτές τους. Από τα μέλη αυτά το ένα ορίζεται ως Αντιπρόεδρος, ο οποίος είναι μερικής απασχόλησης. Στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, το ένα από τα μέλη που διορίζει ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, πρέπει υποχρεωτικά να είναι μέλος Δ.Ε.Π. της Ιατρικής Σχολής του οικείου Α.Ε.Ι.
Τον Αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου, σε νοσοκομεία με 400 και άνω οργανικές κλίνες, με αναπληρωτή του τον Διευθυντή της Διοικητικής Υπηρεσίας.
Έναν εκπρόσωπο των ιατρών που υπηρετούν στο Νοσοκομείο, ο οποίος εκλέγεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, από τους ιατρούς Ε.Σ.Υ. και τους ιατρούς μέλη Δ.Ε.Π. που υπηρετούν στο Νοσοκομείο.
Τον Διευθυντή της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, με αναπληρωτή του τον αρχαιότερο Διευθυντή Νοσηλευτικού τομέα.
Εναν εκπρόσωπο του λοιπού, πλην των ιατρών Ε.Σ.Υ., προσωπικού του Νοσοκομείου, ο οποίος εκλέγεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, από το λοιπό, πλην των ιατρών Ε.Σ.Υ., προσωπικό του Νοσοκομείου.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ορίζει την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Δ.Σ. και τους εισηγητές των θεμάτων. Ο Πρόεδρος μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων, καθώς και κάθε υπηρεσιακό παράγοντα ή εκπρόσωπο οποιουδήποτε επιστημονικού ή τοπικού φορέα. Ο Διοικητής του Νοσοκομείου αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. στα καθήκοντά του ως Προέδρου του Δ.Σ., ενώ στα καθήκοντά του ως Διοικητή αναπληρώνεται από τον Αναπληρωτή Διοικητή και όπου αυτός δεν υπάρχει από τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι εισηγητές για τα θέματα της αρμοδιότητάς τους.
Το Δ.Σ. συνέρχεται τακτικά δύο φορές το μήνα και έκτακτα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του Ν. 2690/1999.

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Πρόεδρος: Τασσόπουλος Ιωάννης, Διοικητής
Αντιπρόεδρος: Φανουργιάκης Ιωάννης, Αναπληρωτής Διοικητής στο ΠΑΓΝΗ
Μέλη:
• Δάφνης Ευγένιος επίκουρος καθηγητής Ιατρικής, με αναπληρωτή του τον Βάκη Αντώνιο καθηγητή Ιατρικής.
• Πρινιωτάκης Νικόλαος οικονομολόγος, με αναπληρωτή του τον Τζωρτζακάκη Εμμανουήλ ιατρό.
• Μοσχοβάκης Γεώργιος, Αναπληρωτής Διοικητής στο Βενιζέλειο
• Ζάχαρης Ευάγγελος Δ/ντής Καρδιολογίας, με αναπληρωτή του τον Ξυδάκη Δημήτριο Επιμελητή Α΄ Νεφρολογίας
• Κοντραφούρης Θεόδωρος-Στυλιανός υπάλληλος ΔΕ Χειριστών – Εμφανιστών με αναπληρώτρια του τη Δρακουλάκη Μαρία υπάλληλο ΤΕ Διοίκησης Νοσοκομείων.
• Χαλκιαδάκης Γεώργιος καθηγητής Χειρουργικής, με αναπληρωτή του τον Βελεγράκη Γεώργιο καθηγητή ΩΡΛ.
• Κονιδάκης Πανάγος υπάλληλος ΠΕ Διοικητικού – Λογιστικού, με αναπληρώτρια του την Ντζιλέπη Πηνελόπη υπάλληλο ΠΕ Νοσηλευτών.

Η Ενωση Εργαζομένων του Βενιζελείου Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης ιδρύθηκε το 1984 με συνένωση των διαφόρων εργασιακών και κλαδικών σωματείων σε ένα.

Χωρίς κομματικές ταυτότητες και πρακτικές, σκοπός της Ένωσης ήταν και παραμένει η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αντιπροσώπευση των εργαζομένων του Νοσοκομείου, η βελτίωση των εργασιακών συνθηκών, η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η στήριξη των μελών της στα καθημερινά εργασιακά προβλήματα, η ανάδειξη προβλημάτων και οι παρεμβάσεις για την επίλυση τους.

Συγκεκριμένα, όπως ορίζεται από το άρθρο 2 του καταστατικού της, σκοπός της Ένωσης είναι:

 • Η οικονομική βελτίωση της θέσης των μελών της και των συνθηκών εργασίας τους.
 • Η υπεράσπιση των οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών δικαιωμάτων και των δημοκρατικών και συνδικαλιστικών ελευθεριών των μελών της.
 • Η ανάπτυξη πνεύματος ενότητας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών της καθώς επίσης και η ανάπτυξη γενικότερης ταξικής αλληλεγγύης με όλους τους εργαζόμενους. Η συνεργασία με άλλα σωματεία για την προάσπιση των κοινών τους διεκδικήσεων.
 • Η συνεχής και συστηματική προσπάθεια για την πλήρη εφαρμογή του Συντάγματος και των Διεθνών Συμβάσεων, για τις συνδικαλιστικές ελευθερίες και γενικά για την προάσπιση της υγείας, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
 • Η προαγωγή της υγείας του Ελληνικού λαού.
 • Η υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζομένων.
 • Τελικός σκοπός είναι η κατάκτηση της κοινωνικής δικαιοσύνης με την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο.
Σύνθεση
Πρόεδρος: Γεώργιος Χονδροζουμάκης
Αντιπρόεδρος: Αναστάσιος Καϊσίδης
Γραμματέας: Εμμανουήλ Μενεγάκης
Ταμίας: Στυλιανός Καλογιαννάκης
Έφορος Δημοσίων Σχέσεων: Γεώργιος Ξημεράκης
Σύμβουλος Επικοινωνίας: Θεόδωρος Κοντραφούρης
Μέλος: Αναστάσιος Θελερίτης

Σύλλογος φίλων Βενιζελειου Πανανείου Περιφερειακού Νοσοκομείου

Το σωματείο ιδρύθηκε το 1998 με έδρα την πόλη του Ηρακλείου Κρήτης και οι σκοποί του, όπως περιγράφονται στο καταστατικό του είναι οι εξής:
•Η ηθική και υλική στήριξη των διάφορων λειτουργιών του νοσοκομείου,
•Η προώθηση της ανάπτυξης του νοσοκομείου, τόσο σε έμψυχο, όσο και σε άψυχο υλικό.
•Η σύνδεση του Νοσοκομείου και η ανάδειξη του ρόλου του, ως νευραλγικού πυρήνα για την υγεία του τόπου με τον κόσμο. Η θέσπιση ενημερωτικών εκδηλώσεων ώστε να αναπτυχθεί αμοιβαία κατανόηση νοσηλευτών-νοσηλευόμενων.
•Η συγκέντρωση ιστορικού και αρχειακού υλικού όσον αφορά την ιστορία των δύο νοσοκομείων (Βενιζελείου-Πανανείου) έτσι ώστε να αναδειχθεί ο κοινωνικός ρόλος που έπαιξαν και εξακολουθούν να παίζουν στην πόλη, το Νομό και την Κρήτη ολόκληρη.

Μέσα για την επίτευξη των σκοπών είναι:
•Η δραστηριοποίηση των τοπικών παραγόντων οι οποίοι με ουσιαστική υλική και ηθική συμμετοχή θα συμβάλουν στη λειτουργία και εξέλιξη του Νοσοκομείου.
•Η διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, η αρθρογραφία στις εφημερίδες και τον τύπο γενικότερα, η καθιέρωση διαλέξεων, ώστε να διαφωτισθεί ο κόσμος και να γίνει κοινωνός του έργου που επιτελείται στο Νοσοκομείο αλλά και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει.
•Η διοργάνωση σειράς ενημερωτικών διαλέξεων, προβολών, σεμιναρίων, μαθημάτων και εν γένει εκδηλώσεων οι οποίες θα ενημερώνουν το κοινό με θέματα ιατρικής, πρόληψη σε συνεργασία με το Νοσοκομείο κλπ.
•Η ίδρυση βιβλιοθηκών και η κυκλοφορία ενημερωτικών εντύπων, περιοδικών ή εφημερίδων σχετικά με θέματα υγείας για τους φιλοξενούμενους του Νοσοκομείου.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου έχει ως εξής:
•Παπαδάκη Μάρω, Πρόεδρος
•Πριμηκήρη Αλίκη (Αντιπρόεδρος)
•Πατεράκη Αικατερίνη (Γραμματέας)
•Τσιχλάκη Μάρω (Ταμίας)

Μέλη:
Σφακιανάκη Ευαγγελία,

Φανιουδάκη Κική,
Ανυφαντάκη Γιάννα
Επίτιμος Πρόεδρος: Τσουδερός Ιωάννης,
Νομική σύμβουλος: Πλέυρη Αριστέα

Τα πεπραγμένα του Συλλόγου
Μερικές ενδεικτικές δράσεις και πεπραγμένα του Συλλόγου αποτελούν τα παρακάτω:
•Νοσοκομειακός εξοπλισμός για μία χειρουργική αίθουσα (χειρουργικό τραπέζι και αναισθησιολογικό μηχάνημα),
•Αναβάθμιση λειτουργίας μιας ακτινολογικής αίθουσας,
•Προσφορά μηχανήματος για την απεικονιστική εξέταση του μαστού σε μαστογραφία, •Εξοπλισμός παιδικής χαράς Παιδιατρικής κλινικής (επίπλωση, βιβλία και παιχνίδια)
•Συμβολή του Σωματείου στην ολοκλήρωση του προγραμματισμού αναπαλαίωσης του Πανανείου Νοσοκομείου.
•Διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων του κοινού σε θέματα υγείας εντός και εκτός των τειχών της πόλης του Ηρακλείου.
•Έμπρακτη υποστήριξη εργαζομένων του νοσοκομείου και εφοδιασμός με στολές της ποδοσφαιρικής ομάδας.
•Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και διαμόρφωση εντός του νοσοκομείου εκθεσιακής λειτουργίας εικαστικών τεχνών.
•Προσφορά εξοπλισμού σε διάφορα ιατρικά τμήματα (ειδικά καθίσματα στην Ογκολογική κλινική, υπολογιστή στο Γναθοχειρουργικό τμήμα, δύο μηχανήματα απογαλακτισμού στη Μαιευτική κλινική, ερμάρια σε κλινικά τμήματα για την εξυπηρέτηση των ασθενών, κουρτίνες και διαχωριστικά παραπετάσματα σε μ=νοσηλευτικά τμήματα κ.α.)

Επιτροπή Φαρμάκων

Σπυριδάκης Κων/νος, Δ/ντης Φαρμακείου
Πετράκη Κυριακή, Επιμ. Α’ Παθολόγος – Ειδικών Λοιμώξεων
Μανωλαράκη Μαρία, Επιμ. Α’ Αναισθησιολόγος
Χουρδάκη Ευγενία, Δ/ντρια Ψυχιατρικής
Χατζηβασίλη Αριστέα, Δ/ντρια Αιματολόγος

Αναπληρωματικά μέλη:
Ψαλτάκη Ευαγγελία, Φαρμακοποιός
Καζάκου Ειρήνη, Επιμ. Β’ Παθολόγος ΜΕΘ
Μωραίτης Βασίλειος, Επιμ. Β’ Νευροχειρουργικής
Μονέζης Στυλιανός, Επιμ. Β’ Ψυχιατρικής
Μπουλά Άννα, Επιμ. Α’ Αιματολόγος

Επιτροπή Παραπόνων

Μέλη:
Ζομπανάκης Απόστολος, Δ/ντης Παθολογίας

Ηλιάκη Αναστασία, Νοσηλεύτρια
Καλοχριστιανάκη Μαρία, Κοινωνική Λειτουργός
Γραμματέας: Γιαμπουλάκη Ευαγγελία

Επιτροπή Παρακολούθησης έργου Καθαριότητας

Φεργαδάκη Μαρία, Προϊσταμένη του τμήματος Επιστασίας-Ιματισμού
Αναπλ. : Λάππα Ελευθερία, Υπάλληλος Επιστασίας
Μπολίκας Εμμανουήλ, Νοσηλευτής Επιτήρησης Λοιμώξεων
Αναπλ.: Παπαδάκη Χρυσούλα, Υπεύθυνη Γραφείου Ποιότητας
Σκανδαλάκη Νεκταρία, Τομεάρχης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
Αναπλ.: Ηλιάκη Αναστασία, Τομεάρχης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Επιτροπή Παρακολούθησης Ολοήμερης λειτουργίας

Σφακιανάκη Αγγελική, Τομεάρχης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
Σμυρνάκη Μαρία, Προϊσταμένη Οικονομικού Τμήματος
Αβραμάκη Μαρία, Προϊσταμένη Τμήματος Γραμματείας
Γραμματέας: Λιναρδάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος ΤΕΙ & Υπεύθυνος λειτουργίας Ολοήμερης

Επιτροπή Χωροταξίας

Πρόεδρος: Μοσχοβάκης Γεώργιος, Αναπληρωτής Δοικητής
Μέλη:
Τριανταφύλλου Λάμπρος, Δ/ντής Ιατρικής Υπηρεσίας

Καμπουράκης Ιωάννης, Δ/ντής Διοικητικής Υπηρεσίας
Σπυριδόπουλος Σάββας, Δ/ντής Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
Πουλινάκη Χρυσούλα, Δ/ντρια Τεχνικής Υπηρεσίας
Μηχανολόγο Μηχανικό ΤΕ
Αρχιτεκτόνισσα

Ομάδα Εργασίας Επιμέλειας

Τμήμα Επιστασίας – Ιματισμού
Τμήμα Τεχνικού
Τμήμα Κίνησης Ασθενών
Τμήμα Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων & Επειγόντων Περιστατικών
Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας & Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης
Ειδικό Γραφείο Υποστήριξης του Πολίτη
Νοσηλευτής - Υπεύθυνος Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων

Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων

1)Παπαχατζάκη Χρυσάνθη, Δ/ντρια Μικροβιολογίας ως Πρόεδρος
2)Αθουσάκη Νεονάκη Φωτεινή, Συντ. Δ/ντρια Βιοπαθολογίας
3)Νοσηλευτή-τρια σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζει η υπουργική απόφαση
4)Καμπουράκης Ιωάννης, Δ/ντης Διοικητικής Υπηρεσίας
5)Σπυριδόπουλος Σάββας, Δ/ντης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
6)Τριανταφύλλου Λάμπρος, Δ/ντης Ιατρικής Υπηρεσίας
7)Ανεζίνης Πλούταρχος, Δ/ντης Χειρουργικού Τομέα
8)Λιάπη Δήμητρα, Δ/ντρια Αιματολογίας Παθολογικού Τομέα
9)α)Κιούλπαλης Ανέστης, Δ/ντης ΜΕΘ Καρδιολογίας
β)Κοροπούλη Μαρίνα, Δ/ντρια Νεογνικού Τμήματος – ΜΕΝΝ
10)α)Σουρής Σωτήριος, Δ/ντης Παθολογίας
β)Πετράκη Κυριακή, Επιμ. Α’ Παθολογίας με εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία
γ)Λυδάκης Χαράλαμπος, Δ/ντης Παθολογίας
11)Σπυριδάκης Κων/νος, Δ/ντης Φαρμακείου
12)Πουλινάκη Χρυσούλα, Δ/ντρια Τεχνικής Υπηρεσίας
13)Παπαδάκη Χρυσούλα, Υπεύθυνη Γραφείου Ποιότητας

Ογκολογικό Συμβούλιο 2016-17

Μόνιμα Μέλη

Ανδρουλάκης Νικόλαος, Συντ. Δ/ντης, Παθολόγος Ογκολόγος ως τακτικό μέλος
Σαλούστρος Εμμανουήλ, Επιμ. Β’ Παθολόγος Ογκολόγος ως αναπληρωματικό μέλος
Χριστοδουλάκης Μανούσος, Δ/ντης Χειρουργός ως τακτικό μέλος
Σπυριδάκης Κων/νος, Επιμ. Α’ Χειρουργός ως αναπληρωματικό μέλος
Λυραράκη Ευφροσύνη, Επιμ. Α’ Ακτινοθεραπεύτρια Ογκολόγος ως τακτικό μέλος
Κάχρης Στέφανος, Επιμ. Α’ Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος ως αναπληρωματικό μέλος
Γιαννικάκη Ελπίδα, Δ/ντρια Παθολογοανατόμος ως τακτικό μέλος
Γεωργίου Γεώργιος, Δ/ντης Παθολογοανατόμος ως αναπληρωματικό μέλος
Πλαίτης Εμμανουήλ, Νοσηλευτής, Προιστάμενος Αιματολογικού – Ογκολογικού ως τακτικό μέλος
Δουρουντουδάκη Άρτεμις, Νοσηλεύτρια, Υπεύθυνη Αιματολογικού – Ογκολογικού ως αναπληρωματικό μέλος
Σπυριδάκης Κων/νος, Φαρμακοποιός, Δ/ντης Φαρμακείου ως τακτικό μέλος
Ψαλτάκη Ευαγγελία, Φαρμακοποιός ως αναπληρωματικό μέλος

Μη Μόνιμα Μέλη

Φερδούτσης Εμμανουήλ, Δ/ντης Πνευμονολόγος ως τακτικό μέλος
Κουμιωτάκη Σεβαστή, Επιμ. Α’ Πνευμονολόγος ως αναπληρωματικό μέλος
Ανεζίνης Πλούταρχος, Συντ. Δ/ντης Ουρολόγος ως τακτικό μέλος
Τζουλάκης Σταύρος, Επιμ. Α’ Ουρολόγος ως αναπληρωματικό μέλος
Χαλκιαδάκη Ελένη, Επιμ. Β’ ΩΡΛ ως τακτικό μέλος
Λαγουδιανάκης Γεώργιος, Επιμ. Β’ ΩΡΛ ως αναπληρωματικό μέλος
Τζανάκης Εμμανουήλ, Επιμ. Α’ Μαιευτήρας - Γυναικολόγος ως τακτικό μέλος
Δημοσθένους Ευθύμιος, Επιμ. Α’ Μαιευτήρας – Γυναικολόγος ως αναπληρωματικο μέλος
Βάρδας Εμμανουήλ, Επιμ. Α’ Γαστρεντερολόγος ως τακτικό μέλος
Θεοδωροπούλου Αγγελική, Επιμ. Α’ Γαστρεντερολόγος ως τακτικό μέλος
Λιάπη Δήμητρα, Δ/ντρια Αιματολόγος ως τακτικό μέλος
Χατζηβασίλη Αριστέα, Δ/ντρια Αιματολόγος ως αναπληρωματικό μέλος
Δροσίτης Ιωάννης, Δ/ντης Θωρακοχειρουργός ως τακτικό μέλος
Μονιάκης Ανδρέας, Δ/ντης Θωρακοχειρουργός ως αναπληρωματικό μέλος

Γραμματέας: Ευαγγελινού Δήμητρα
Αναπλ. Γραμματέας: Μελισσουργάκη Ιωάννα

Επιτροπή Διαχείρισης Υγειονομικών Αποβλήτων

Μοσχοβάκης Γεώργιος, Αναπληρωτής Διοικητής
Παπαχατζάκη Χρυσάνθη, Πρόεδρος Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων
Σφακιανάκη Ευαγγελία, Δ/ντρια Εργαστηριακού Τομέα
Γιαννικάκη Ελπίδα, Δ/ντρια Παθολογοανατομικού
Σπυριδόπουλος Σάββας, Δ/ντης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
Σπυριδάκης Κων/νος, Δ/ντης Φαρμακείου
Φανουράκη Ιωάννα, Εκπρόσωπος Τεχνικής Υπηρεσίας
Φεργαδάκη Μαρία, Προϊσταμένη Επιστασίας & Ιματισμού
Παπαδάκη Χρυσούλα, Υπεύθυνη Γραφείου Ποιότητας
Υπεύθυνη Διαχείρισης Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων

Επιτροπή Χειρουργείου

Τακτικά Μέλη
Μαστοράκης Γεώργιος, Δ/ντης Γναθοχειρουργικής – Πρόεδρος
Παναγιωτάκη Καλλιόπη, Δ/ντρια Αναισθησιολογίας
Κρουσταλάκης Γεώργιος, Δ/ντής Ορθοπεδικής
Ραχμάνης Ευστάθιος, Επιμ. Β’ Χειρουργικής
Κωνσταντάκη Κων/να, Προϊσταμένη Χειρουργείου

Αναπληρωματικά Μέλη
Ξυλούρης Εμμανουήλ, Δ/ντης Ορθοπεδικής – Πρόεδρος
Μανουκάκης Δημήτριος, Αναπλ. Δ/ντης Αναισθησιολογίας
Σημαντηράκης Χρήστος, Δ/ντης ΩΡΛ
Παναγιώτογλου Θεονίτσα, Ειδικευόμενη Οφθαλμολογίας
Εργαζάκη Βσιλική, Υπεύθυνη Χειρουργείου