Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων/μελετών/παροχής τεχνικών υπηρεσιών

Το Γενικό Νοσοκομείο «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ», προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων/μελετών/παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για τη συμμετοχή στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 118 του N.4412/2016, για το έτος 2017

ΚΑΛΕΙ

τους υποψήφιους αναδόχους που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στους καταλόγους του Νοσοκομείου, σε μια ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες έργων/μελετών:

Α. ΜΕΛΕΤΕΣ
01. Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων
02. Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες
03. Στατικές Μελέτες
04. Μελέτες Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές – Ηλεκτρονικές
05. Μελέτες Τοπογραφίας
06. Χημικές Μελέτες και Έρευνες
07. Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες
08. Εδαφολογικές Μελέτες και Έρευνες
09. Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου
10. Περιβαλλοντικές Μελέτες
11. Μελέτες Πληροφορικής και δικτύων
12. Μελέτες ενεργειακές.

Β. ΕΡΓΑ
01. Ανελκυστήρων
02. Ειδικών Μονώσεων
03. Ηλεκτρομηχανολογικών
04. Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
05. Καθαρισμού και Επεξεργασίας Νερού και Υγρών, Στερεών και Αερίων Αποβλήτων
06. Οδοποιίας
07. Οικοδομικών
08. Πρασίνου
09. Υδραυλικών

να υποβάλουν σχετική αίτηση και υπεύθυνη δήλωση στη γραμματεία του Γ.Ν.ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ.

Τα παραπάνω υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, έξω από τον οποίο θα αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου και τα εξής:

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ/ΜΕΛΕΤΩΝ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016»

είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά (σφραγίδα ταχυδρομείου), είτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς, έως και την 25-09-2017 (20 ημέρες από τη δημοσίευση της πρόσκλησης), στην γραμματεία-πρωτόκολλο του Νοσοκομείου.
Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Κνωσού ΤΚ 71409 Ηράκλειο Τηλ. 281340 8800

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο πτυχίου ΜΕΕΠ ή Νομαρχιακού Μητρώου ή πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο, το οποίο να βρίσκεται σε ισχύ.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com