Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Νέος κανονισμός για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

Στις 25 Μαΐου 2018 σε όλα τα Κράτη-Μέλη της ΕΕ τίθεται σε εφαρμογή ο νέος Γενικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου “για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών”. Ο κανονισμός θα έχει άμεση εφαρμογή αντικαθιστώντας την ισχύουσα Οδηγία 95/46/ΕΚ και την εθνική νομοθεσία που την ενσωμάτωσε, δηλαδή το Ν.2472/1997.

Ο νέος Γενικός Κανονισμός δημιουργεί ένα αυστηρότερο θεσμικό πλαίσιο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και κατ’ επέκταση της προστασίας τους.

Επηρεάζει δραστικά τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί, οι εταιρίες και οι επαγγελματίες συλλέγουν, διαχειρίζονται, επεξεργάζονται και αποθηκεύουν πληροφορίες που περιέχουν “προσωπικά δεδομένα” και ιδιαίτερα “ευαίσθητα δεδομένα“.

Ειδικότερα οι οργανισμοί και οι εταιρίες που παρέχουν υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής υποστήριξης καθώς και όλοι οι επαγγελματίες του τομέα της Υγείας, έχουν αυξημένες υποχρεώσεις από την εφαρμογή του Κανονισμού.

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά:

Το νοσοκομείο μας στην κατεύθυνση αυτή προετοιμάζεται και επεξεργάζεται όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν, προκειμένου να εναρμονιστεί με τον Κανονισμό και να θωρακιστεί έναντι των κινδύνων που προκύπτουν.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com