Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Προκήρυξη για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 182 παρ.1 του Ν.4261/2014, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 και 3 του άρθρου 34 του Ν.4325/2015,
2. Την προβλεπόμενη από την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν.4270/2014 εισήγηση με αριθ. Β2.α./Γ.Π.οικ.72681/27-9-2017 του Προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας,
3. την με αριθ. Α2β/ΓΠ.60223/10-10-2017 απόφαση του Υπουργού Υγείας,
4. τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 210/2001,
5. την με αριθ. 1169/Συν 30/01-11-2017 απόφαση του Ενιαίου Διοικητικού Συμβουλίου Πα.Γ.Ν.Η – Γ.Ν. «Βενιζέλειο»,

Ανακοινώνει
τη συνεργασία με δέκα (10) άτομα ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής για την κάλυψη αναγκών της λειτουργίας του Γενικού Νοσοκομείου «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» με καθεστώς έκδοσης από αυτούς δελτίου παροχής υπηρεσιών διάρκειας δώδεκα (12) μηνών

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 29/11/2017 μέχρι και 08/12/2017.

Περισσότερες πληροφορίες για τις θέσεις και το έντυπο αίτησης μπορείτε να βρείτε στα παρακάτω αρχεία:

Προκήρυξη

Αίτηση

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com