Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο ΔΙΕΚ

Το ∆ηµόσιο Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Κατάρτισης ( ∆.Ι.Ε.Κ. ) του Γενικού Νοσοκομείου «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ», ειδικότητας Βοηθού Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας, προκειμένου να προβεί

1) στην επιλογή-εγγραφή υποψηφίων στο Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ κατάρτισης

2) στην κατάταξη υποψηφίων, για κάλυψη κενών θέσεων, στο Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ κατάρτισης,

για το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022, εξάμηνο κατάρτισης 2021Β:

καλεί

τους ενδιαφερόμενους, να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά επιλογής-εγγραφής και κατάταξης από 1/9/2021 μέχρι και 10/9/2021 από 09:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. στη γραμματεία του ΔΙΕΚ.

Η φοίτηση στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) του Υπουργείου Υγείας είναι πρωινή, παρέχεται δωρεάν και είναι διάρκειας 5 εξαμήνων:

 • 4 εξαμήνων θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης με διάρκεια 1200 ωρών
 • 1 εξαμήνου Πρακτικής Άσκησης με συνολική διάρκεια 960 ωρών.

Στους καταρτιζόμενους που ολοκληρώνουν και τα 5 εξάμηνα φοίτησης απονέμεται Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάστασης (ΒΕΚ) και μετά τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), οι επιτυχόντες μπορούν να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

 • Δικαίωμα υποβολής αίτησης εγγραφής στο Α΄ εξάμηνο κατάρτισης έχουν οι απόφοιτοι ΓΕΛ, καθώς και οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ, ΤΕΛ, ΤΕΕ Β΄Κύκλου Σπουδών, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.
 • Δικαίωμα υποβολής αίτησης κατάταξης στο Γ΄ εξάμηνο κατάρτισης έχουν οι απόφοιτοι νοσηλευτικής ειδικότητας ΕΠΑ.Λ, ΤΕΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου σπουδών, καθώς και οι απόφοιτοι ΙΕΚ.

Δικαιολογητικά για την επιλογή των υποψηφίων καταρτιζομένων Δ.ΙΕΚ

 1. Αίτηση (υποχρεωτικό)
 2. Πρωτότυπος τίτλος σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο) (υποχρεωτικό).
 3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο έγγραφο που προβλέπεται από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία. (υποχρεωτικό)
 4. Βεβαίωση ΑΜΚΑ (υποχρεωτικό).
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου για πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας ή μονογονεϊκής οικογένειας με τους περιορισμούς που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 6. Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία (ημερομίσθια ή έτη) που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος στο συγκεκριμένο επάγγελμα και ειδικότητα ή βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ) στην οποία αναγράφεται ο χρόνος άσκησης επιτήδευσης από τον υποψήφιο (δεν απαιτείται).

Επιπρόσθετα δικαιολογητικά για εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε., εντός Ε.Ε. και ομογενών
Α. διαβατήριο ή ταυτότητα ομογενών αντί του δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο 3.
Β. άδεια  παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε.
Γ. ισότιμος τίτλος σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια ελληνική υπηρεσία, σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό λύκειο ή Σ.Ε.Κ., αντί του δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο 2.
Δ. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας (ελάχιστου επιπέδου Β1)

 • Κατόπιν της υποβολής των αιτήσεων, θα ακολουθήσει επιλογή, βάσει μοριοδότησης.

Πληροφορίες- Επικοινωνία:

 • e-mail:venizeleio@gmail.com
 • Τηλ:2813403828, 2813403829
Επικοινωνία τους θερινούς μήνες (9:00 π.μ. – 13:00 μ.μ.)
Ημέρα Ημερομηνία
Πέμπτη 15 Ιουλίου
29 Ιουλίου
12 Αυγούστου
26 Αυγούστου
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com