Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr       Information: EN   DE   FR   IT   RU

 Διακήρυξη Αριθμ39/2019
 Προϋπολογισμός 6.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  06/11/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ.