Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr       Information: EN   DE   FR   IT   RU

Δ/ΞΗ 46/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΙΑΣ)

 Διακήρυξη Αριθμ 46/2019
 Προϋπολογισμός 30.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  06/02/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.