Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 16/2020 Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Άνω των Ορίων (Διεθνής) Διαγωνισμός για το ΥΠΟΕΡΓΟ 3: «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΠΤΕΡΥΓΩΝ Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ –ΠΑΝΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ» της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΝΕΚΡΟΤΟΜΕΙΟΥ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΤΕΡΥΓΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ», MIS 5045771, στα πλαίσια του Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 3 «Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους (αριθ. Ενάριθ. Έργου 2020ΕΠ00210011).

 Διακήρυξη Αριθμ16/2020
 Προϋπολογισμός 389.825,00  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  07/09/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ.
 

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com