Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Εγγραφές στο ΔΙΕΚ “Βοηθός Νοσ/κής Γενικής Νοσηλείας” του Γ.Ν. “Βενιζέλειο-Πανάνειο”

Το ΔΙΕΚ Νοσηλευτικής του Γ.Ν. “Βενιζέλειο” καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλλουν αίτηση για:

  • Για το Α΄ εξάμηνο σπουδών, στην  ειδικότητα «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας» διδακτικού έτους 2019-2020.

(Δικαίωμα υποβολής αίτησης εγγραφής έχουν οι απόφοιτοι με απολυτήριο: ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, ΓΕΛ, ΤΕ.Λ/Τ.Ε.Ε Β΄ Κύκλου)

  • Για το Γ΄ εξάμηνο σπουδών, στην ειδικότητα «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας» διδακτικού έτους 2019-2020

(Δικαίωμα υποβολής αίτησης κατάταξης  έχουν οι απόφοιτοι νοσηλευτικής ειδικότητας: ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, ΤΕ.Λ/Τ.Ε.Ε. Β΄ Κύκλου και συναφών ειδικοτήτων ΙΕΚ)

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τις 9:00π.μ. έως τις 13:00μ.μ. στη γραμματεία του ΔΙΕΚ έως 16 Σεπτεμβρίου.


Τα δικαιολογητικά για την επιλογή των υποψηφίων καταρτιζομένων Δ.ΙΕΚ είναι τα ακόλουθα:
   

  1. Αίτηση (υποχρεωτικό)
  2. Πρωτότυπος τίτλος σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο) (υποχρεωτικό)
  3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο έγγραφο που προβλέπεται από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία (υποχρεωτικό)
  4. Βεβαίωση ΑΜΚΑ (υποχρεωτικό)
  5. Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία (ημερομίσθια ή έτη) που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος στο συγκεκριμένο επάγγελμα και ειδικότητα ή βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) στην οποία αναγράφεται ο χρόνος άσκησης επιτήδευσης από τον υποψήφιο.
  6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου για πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας ή μονογονεϊκής οικογένειας με τους περιορισμούς που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε., εντός Ε.Ε. και ομογενών

Α. κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών αντί του δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο 3

Β.  άδεια  παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε. 

Γ. κατάθεση ισότιμου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια ελληνική υπηρεσία, σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό        λύκειο ή Σ.Ε.Κ., αντί του δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο 2.

Κατόπιν της υποβολής των αιτήσεων, θα ακολουθήσει επιλογή βάσει μοριοδότησης.

Πληροφορίες–εγγραφές: Χ. Κοτσώνη

Τηλ. επικοινωνίας: 2813405302 

E-mail: iek.venizeleiogmail.com 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com