Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Εκπαίδευση στελεχών πληροφορικής στο σύστημα ΠΑΝΑΚΕΙΑ

Στην καθημερινή του λειτουργία ένα νοσοκομείο διαχειρίζεται μεγάλο πλήθος πληροφοριών, χωρίς τις οποίες, δεν θα μπορούσε να ολοκληρώσει τις θεμελιώδεις δραστηριότητες του.

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, δίδουν τη λύση στην παραπάνω φράση, καθώς προσφέρουν γρήγορη και πιστοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων, απαντούν στην ανάγκη βελτίωσης του τρόπου λειτουργίας και των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας μιας Μονάδας Υγείας.

Στο νοσοκομείο μας λειτουργεί Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας (ΟΠΣΥ), μέσω του οποίου καλύπτονται οι περισσότερες ανάγκες για το διοικητικο-οικονομικό σύστημα, το εργαστηριακό και μέρος του ιατρονοσηλευτικού.

Μέσω του συστήματος Πανάκεια, θα γίνει προσπάθεια να ενταχθούν και οι ιατρονοσηλευτικές ροές μιας κλινικής, κάτω από μια ενιαία πληροφοριακή ομπρέλα, στοχεύοντας στην αμεσότερη πληροφόρηση, στην ελαχιστοποίηση των λαθών και στη διαφάνεια των διαδικασιών.

Στα πλαίσια αυτά, η Διοίκηση οργανώνει σεμιναριακές δράσεις, αρχής γενομένης την Παρασκευή 27/1/2017, για τα στελέχη του τμήματος πληροφορικής, προκειμένου στη συνέχεια, να θέσουν πιλοτικά κλινικές “στόχους”, κάτω από το πληροφοριακό αυτό σύστημα, εκπαιδεύοντας παράλληλα το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com