Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Πρόγραμμα Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων 2018-2019 στο Γ.Ν. “Βενιζέλειο”

Σας γνωστοποιούμε ότι στο Γ.Ν. «Βενιζέλειο» για το έτος 2018-2019, θα λειτουργήσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα που οδηγεί στην απόκτηση τίτλου Ειδικού Νοσηλευτή και συγκεκριμένα για Χειρουργική Ειδικότητα.

Αποτελεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το μοναδικό Πρόγραμμα Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων στην Κρήτη και σκοπός είναι η κατάρτιση Νοσηλευτών υψηλού επιπέδου ειδίκευσης, επιδιώκοντας την παροχή ολοκληρωμένου και ποιοτικού συνόλου υπηρεσιών νοσηλευτικής φροντίδας στον ασθενή. Το εκπαιδευτικό έτος βάσει σχετικής Υπουργικής Απόφασης διαρκεί δώδεκα (12) μήνες,  αποτελούμενο από τέσσερις (4) εκπαιδευτικές ενότητες θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες Νοσηλευτές/τριες και Επισκέπτες/τριες Υγείας μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων του Γ.Ν. «Βενιζέλειο» 2018-2019, καταθέτοντας συμπληρωματικά τα εξής δικαιολογητικά έγγραφα:

 

  • Πιστοποιητικό ευδόκιμης διετούς (2) προϋπηρεσίας ως Νοσηλευτής/τρια ή Επισκέπτης/τρια Υγείας στον ευρύτερο χώρο της Υγείας (Νοσηλευτικά ή Προνοιακά Ιδρύματα Δημοσίου Ιδιωτικού Δικαίου, ΙΚΑ, ΠΙΚΠΑ, Ξενώνες Ψυχικής Υγείας κ.α.) χορηγούμενο από την Νοσηλευτική Επιτροπή ή το Διευθυντή Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ή τον Προϊστάμενο ή εν ελλείψει αυτών, από το Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας).
  • Ευκρινές αντίγραφο τίτλου σπουδών.
  • Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής για υπηρεσία δύο (2) τουλάχιστον ετών στο ΕΣΥ. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις η κινητικότητα του υπαλλήλου πριν από την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος για αποδεδειγμένο, σοβαρό λόγο υγείας.
  • Πιστοποιητικό ή υπεύθυνη δήλωση για στοιχειώδεις γνώσεις ξένης γλώσσας.
  • Βεβαίωση του φορέα προέλευσης ότι οι υπηρεσιακές ανάγκες επιτρέπουν την απουσία του/της ενδιαφερόμενου/ης. Σε περίπτωση άρνησης, απαιτείται ειδικά αιτιολογημένη έκθεση.
  • Πιστοποιητικό του φορέα στον οποίο υπηρετεί ο/η ενδιαφερόμενος/νη για την επιτυχή άσκηση καθηκόντων ως Νοσηλευτή/τρια ή Επισκέπτη/τρια Υγείας κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης και έως την ημερομηνία έκδοσης του.

 

Επιπρόσθετα, προκειμένου να καταρτιστεί έγκαιρα η λίστα των διδασκόντων/εισηγητών για το Πρόγραμμα Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων παρακαλούνται οι Διευθυντές των Τμημάτων και οι Προϊστάμενοι αυτών να ενημερώσουν το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό ευθύνης τους ώστε να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στη διεξαγωγή μαθημάτων. Επισημαίνεται ότι οι εισηγητές λαμβάνουν ειδική βεβαίωσης διδασκαλίας από τη Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.

Η αξιολόγηση και η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί με βάση τα οριζόμενα σε σχετική Υπουργική Απόφαση ενώ διευκρινίζεται ότι ο τελικός έλεγχος επί του συνόλου των υποψηφιοτήτων αποτελεί αρμοδιότητα της Κεντρικής Υπηρεσίας  της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης, καθώς και η έκδοση σχετικής Απόφασης Διοίκησης που θα αφορά στην ανακοίνωση των επιλεγέντων.

 

Η υποβολή των δικαιολογητικών θα ξεκινήσει την 16η Ιουλίου 2018 με καταληκτική ημερομηνία την 31η Αυγούστου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία της Διεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας (τηλ. επικοινωνίας: 2810368145, fax: 2810368475, mail: nosileutikiyp@venizeleio.gr).

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com