Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Προκήρυξη εκλογών – Πρόσκληση συμμετοχής για την ανάδειξη μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου

Ο Διοικητής του Γ.Ν «Βενιζέλειο-Πανάνειο» αφού έλαβε υπόψη του τη Νομοθεσία και τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις και έγγραφα

Α  π  ο  φ  α  σ  ί  ζ  ε  ι

Α. Την προκήρυξη διενέργειας εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη εννέα (9) μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου του Γ.Ν. «Βενιζέλειο-Πανάνειο» και των αναπληρωματικών αυτών, που θα αποτελέσουν την νέα σύνθεση του οργάνου.

Πιο συγκεκριμένα:

 • Εκλέγεται ένας (1) Ιατρός με θέση Συντονιστή Διευθυντή ή μοναδικό Διευθυντή Τμήματος ή Διευθυντή Τμήματος, στον οποίο έχουν ανατεθεί καθήκοντα προσωρινού Προϊστάμενου ή Καθηγητή, οποιασδήποτε βαθμίδας, Διευθυντή Πανεπιστημιακής Κλινικής ή Εργαστηρίου, που εκλέγεται, με τον αναπληρωτή του, από όλους όσους κατέχουν κάποια από τις παραπάνω θέσεις ευθύνης, ως Πρόεδρος. Στα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., στα οποία είναι ενταγμένες Πανεπιστημιακές Κλινικές ή Εργαστήρια, ο Πρόεδρος μπορεί να είναι μέλος ΔΕΠ πρώτης βαθμίδας ή Διευθυντής Ε.Σ.Υ. (άρθρο 9 του Ν. 3329/2005 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 του Ν. 4486/2017).
 • Εκλέγονται δύο (2) Ιατροί με βαθμό Διευθυντή Ε.Σ.Υ., ή μέλη ΔΕΠ Βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή Καθηγητή που δεν είναι Διευθυντές Πανεπιστημιακών Κλινικών ή Εργαστηρίων, που εκλέγονται από όλους τους Διευθυντές Ε.Σ.Υ. του Νοσοκομείου, πλην Συντονιστών Διευθυντών, και τα μέλη ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή Καθηγητή που δεν είναι Διευθυντές Πανεπιστημιακών Κλινικών ή Εργαστηρίων, με τους αναπληρωτές τους. Δικαίωμα να εκλεγούν στην περίπτωση αυτή, καθώς και να εκλέξουν έχουν όλοι οι Ιατροί του Νοσοκομείου με βαθμό Διευθυντή πλην των Συντονιστών Διευθυντών (παραγρ. 2 του άρθρου 46 του Ν. 4368/2016 όπως αντικατέστησε την παράγραφο 13 του άρθρου 8 του Ν. 3868/2010).
 • Εκλέγεται ένας (1) Ιατρός με θέση Επιμελητή Α’ με τον αναπληρωτή του. Δικαίωμα να εκλέξουν έχουν όλοι οι Ιατροί του Νοσοκομείου με βαθμό Επιμελητή Α’ (παραγρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 3329/2005).
 • Εκλέγεται ένας (1) Ιατρός με θέση Επιμελητή Β’ με τον αναπληρωτή του. Δικαίωμα να εκλέξουν έχουν όλοι οι Ιατροί του Νοσοκομείου με βαθμό Επιμελητή Β’ (παραγρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 3329/2005).
 • Εκλέγεται ένας (1) Επιστήμονας της Ιατρικής Υπηρεσίας, μη Ιατρός, κατηγορίας ΠΕ, με βαθμό τουλάχιστον Γ’, με τον αναπληρωτή του.                                                                         Δικαίωμα να εκλέξουν έχουν όλοι οι Επιστήμονες της Ιατρικής Υπηρεσίας, μη Ιατροί, κατηγορίας ΠΕ (παραγρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 3329/2005 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 3868/2010 και το άρθρο 48 του Ν.4272/2014).
 • Εκλέγεται ένας (1) Επιστήμονας της Ιατρικής Υπηρεσίας, μη Ιατρός, κατηγορίας ΤΕ, με βαθμό τουλάχιστον Γ’, με τον αναπληρωτή του. Δικαίωμα να εκλέξουν έχουν όλοι οι Επιστήμονες της Ιατρικής Υπηρεσίας, μη Ιατροί, κατηγορίας ΤΕ (παραγρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 3329/2005 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 3868/2010 και το άρθρο 48 του Ν.4272/2014).
 • Εκλέγεται ένας (1) ειδικευόμενος Ιατρός, με τον αναπληρωτή του. Δικαίωμα να εκλεγούν στην περίπτωση αυτή, καθώς και να εκλέξουν, έχουν όλοι οι ειδικευόμενοι Ιατροί του Νοσοκομείου, πλην των στρατιωτικών υπεράριθμων, ειδικευόμενοι με μεταφορά θέσης από άλλα Νοσοκομεία, μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι διαφόρων υπηρεσιών που είναι απόφοιτοι Ιατρικής και είναι ειδικευόμενοι στο Νοσοκομείο, ειδικευόμενοι άλλων νοσοκομείων που ασκούνται στο Νοσοκομείο για μέρος της ειδικότητας καθώς και όσων έχει λήξει η σύμβαση τους αλλά συνεχίζουν να υπηρετούν μέχρι την τοποθέτηση του επόμενου (παραγρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 3329/2005).
 • Εκλέγεται ένας (1) Νοσηλευτής ΠΕ με βαθμό τουλάχιστον Γ’, και ελλείψει αυτού ένας (1) Νοσηλευτής ΤΕ ή Μαία ή Επισκέπτης Υγείας με βαθμό τουλάχιστον Γ’, που εκλέγεται από όλους τους Νοσηλευτές και Μαίες του Νοσοκομείου, με τον αναπληρωτή του. Δικαίωμα να εκλέξουν έχουν όλοι οι υπάλληλοι του Νοσοκομείου, κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ που υπηρετούν στον κλάδο Νοσηλευτικής, Μαιευτικής και Επισκεπτών Υγείας (παραγρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 3329/2005 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 3868/2010 και το άρθρο 48 του Ν.4272/2014).

* Δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία δεν έχουν οι κάτωθι:

Α. Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι οι οποίοι εκλέγουν και εκλέγονται στην Υπηρεσία που ανήκουν οργανικά.

Β. Όσοι από τους υπαλλήλους έχουν τεθεί σε αργία ή διαθεσιμότητα.

Γ. Οι Ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου, οι επικουρικοί Ιατροί και το λοιπό επικουρικό προσωπικό.

Δ. Οι ειδικευόμενοι Ιατροί των στρατιωτικών υπεράριθμων, με μεταφορά θέσης από άλλα Νοσοκομεία, μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι διαφόρων υπηρεσιών που είναι απόφοιτοι Ιατρικής και είναι ειδικευόμενοι στο Νοσοκομείο, ειδικευόμενοι άλλων νοσοκομείων που ασκούνται στο Νοσοκομείο για μέρος της ειδικότητας καθώς και όσων έχει λήξει η σύμβαση τους αλλά συνεχίζουν να υπηρετούν μέχρι την τοποθέτηση του επόμενου.

Β. Την πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση για την εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.

Οι εκλογές θα διενεργηθούν σε ξεχωριστές καταστάσεις, όσων έχουν δικαίωμα να εκλέξουν και να εκλεγούν για κάθε μία από τις παραπάνω ομάδες εκλογέων που θα αναρτηθούν για οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες σε εμφανές μέρος του Νοσοκομείου.

Οι εγγεγραμμένοι στις συνημμένες καταστάσεις, φέρουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και καλούνται σε Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 10 Απριλίου 2023 και ώρα 12.00μ.μ. στην βιβλιοθήκη του ισογείου του παλαιού κτιρίου, με σκοπό την εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.

Η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εφόσον οι παρόντες υπερβαίνουν κατά ένα (1) τα άτομα που είναι γραμμένα στην κατάσταση και λείπουν (50%+1).

Εάν δεν υπάρξει απαρτία, η συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη ημέρα, ήτοι Τρίτη 11 Απριλίου 2023 και ώρα 12.00μμ.

Στη δεύτερη συνέλευση για να υπάρχει απαρτία χρειάζεται να παρευρίσκεται το 30% των υπαλλήλων που είναι γραμμένοι στην κατάσταση, χωρίς να υπολογίζεται το κλάσμα μονάδας που τυχόν προκύπτει.

Εάν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία, η Εφορευτική Επιτροπή θα συγκροτηθεί με δημόσια κλήρωση από το Διοικητή του Νοσοκομείου την Τετάρτη 12 Απριλίου 2023 και ώρα 12.00μμ.

Η διενέργεια των εκλογών θα πραγματοποιηθεί στο χώρο της βιβλιοθήκης του ισογείου του παλαιού κτιρίου του Νοσοκομείου μας, την Τετάρτη 26 Απριλίου 2023 από τις 08:00πμ έως τις 16:00μμ.

Υποβολή υποψηφιότητας για μέλος Εφορευτικής Επιτροπής

Η εκλογική διαδικασία κατά την ψηφοφορία συντονίζεται από την Εφορευτική Επιτροπή, η οποία είναι τριμελής και εκλέγεται, μαζί με τα αναπληρωματικά μέλη, από τη συνέλευση με ανάταση χεριών. Η ίδια συνέλευση ορίζει και τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής.

Καθήκοντα Προέδρου της συνέλευσης μέχρι την εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής ασκεί ο Διοικητής του Νοσοκομείου.

Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι για εκπρόσωποι στο Επιστημονικό Συμβούλιο και η άσκηση των καθηκόντων τους είναι υποχρεωτική.

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου ανακοινώνει τις υποψηφιότητες στη συνέλευση και εάν υποβληθούν προφορικώς ενστάσεις, διακόπτεται η συνεδρίαση για εύλογο χρόνο προκειμένου οι ενστάσεις να υποβληθούν εγγράφως. Οι ενστάσεις που διατυπώθηκαν προφορικώς, ένα δεν υποβληθούν εγγράφως λογίζονται ως μη υποβληθέντες. Επί των ενστάσεων που αφορούν την παράλειψη εγγραφής στην κατάσταση των εκλογέων, στη διαγραφή από την κατάσταση των εκλογέων, καθώς και τους υποψήφιους για μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής αποφαίνεται αμέσως η συνέλευση με ανάταση των χεριών, ύστερα από εισήγηση του Διοικητή.

Επί των ενστάσεων των υποψηφίων για την ανάδειξη των εκπροσώπων στο Επιστημονικό Συμβούλιο αποφαίνεται η Εφορευτική Επιτροπή αμέσως μετά την εκλογή της και πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας. Εάν υποβληθεί μία (1) υποψηφιότητα, δεν διεξάγεται εκλογή για την εν λόγω θέση.

Υποβολή υποψηφιότητας για μέλος Επιστημονικού Συμβουλίου

Όσοι από τους εγγεγραμμένους στις συνημμένες καταστάσεις επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για την εκλογή τους ως εκπρόσωποι στο Επιστημονικό Συμβούλιο και πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, θα πρέπει να υποβάλλουν έγγραφη δήλωση υποψηφιότητας προς το Γραφείο Διοικητή μέσω πρωτοκόλλου, από την δημοσίευση της παρούσης έως την Δευτέρα 10 Απριλίου 2023 και ώρα 12.00μμ, ημέρα εκλογής της Εφορευτικής Επιτροπής.

Εκπρόσωπος των υπαλλήλων στο Επιστημονικό Συμβούλιο κάθε Νοσοκομείου αναδεικνύεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο αριθμό σταυρών προτίμησης και οι υπόλοιποι θεωρούνται αναπληρωματικοί αυτού, κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης ως προς τους σταυρούς προτίμησης.

Επιπρόσθετα, σημειώνονται τα εξής:

 • Η Εφορευτική Επιτροπή μπορεί με απόφαση της να παρατείνει τη διάρκεια της ψηφοφορίας, αν μετά την ώρα περάτωσης της διαδικασίας κατά τον προκαθορισμένο χρόνο υπάρχουν παρόντες εκλογείς για ψηφοφορία.
 • Για την εκλογή των εκπροσώπων στο Επιστημονικό Συμβούλιο επιτρέπεται η υποβολή μόνο μεμονωμένων υποψηφιοτήτων οι οποίες καταχωρούνται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο.
 • Ο εκλογέας εκφράζει την προτίμηση του σε υποψήφιο σημειώνοντας στο ψηφοδέλτιο έναν (1) σταυρό παραπλεύρως του ονόματός του, χρησιμοποιώντας στυλό χρώματος μπλε ή μαύρου.
 • Οι εκλογείς προσέρχονται και παρουσιάζονται στην Εφορευτική Επιτροπή με την αστυνομική τους ταυτότητα, η οποία κάνει το σχετικό έλεγχο και επαληθεύει την εγγραφή τους στον πίνακα εκλογέων. Αν δεν έχουν αστυνομική ταυτότητα, προσκομίζουν κάθε άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας έγγραφο που έχει εκδοθεί από φορέα του δημοσίου τομέα και φέρει φωτογραφία του υπαλλήλου.
 • Για οποιαδήποτε πληροφορία αφορά στην εν λόγω διαδικασία, υπεύθυνη ορίζεται η κ. Κουρλετάκη Ζαχαρένια, Διοικητικός (τηλ.: 281340-1584/1595).
 • Στο πλαίσιο μέτρων ατομικής προστασίας, οι εκλογείς θα πρέπει να τηρούν απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ των υπαλλήλων κατά την προσέλευση τους, να φορούν υποχρεωτικά μάσκα και να διασφαλίζεται ότι στο χώρο δεν παρατηρούνται φαινόμενα συγχρωτισμού.
 • Η παρούσα να αναρτηθεί στον κεντρικό πίνακα ανακοινώσεων του Νοσοκομείου, να κοινοποιηθεί σε όλα τα Τμήματα/Μονάδες/Εργαστήρια και να δημοσιευτεί στον ηλεκτρονικό ιστότοπο του Νοσοκομείου.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Γ.Ν. «Βενιζέλειο-Πανάνειο»

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com