Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Προκήρυξη εκλογών για υπηρεσιακό συμβούλιο

Ο Διοικητής του Γ.Ν. «Βενιζέλειο – Πανάνειο» αφού έλαβε υπόψη του όλες τις σχετικές διατάξεις και υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη δύο (2) αιρετών εκπροσώπων των μόνιμων υπαλλήλων και δύο (2) αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και των ειδικευομένων ιατρών και των αντίστοιχων αναπληρωματικών τους, στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ».

Η θητεία των αιρετών εκπροσώπων λήγει στις 31-12-2022.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ

Εκλέγονται με άμεση καθολική και μυστική ψηφοφορία δύο (2) αιρετοί εκπρόσωποι των μόνιμων υπαλλήλων και δύο (2) αιρετοί εκπρόσωποι των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και των ειδικευόμενων ιατρών και οι αντίστοιχοι αναπληρωματικοί τους.

Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική. Οι υπάλληλοι οι οποίοι εργάζονται με απόσπαση ή μετακίνηση εκτός έδρας της υπηρεσίας τους, έχουν δικαίωμα να ασκήσουν τα εκλογικά τους δικαιώματα αυτοπροσώπως ή δια αλληλογραφίας.

Το αντίστοιχο εκλογικό υλικό για τους εν λόγω υπαλλήλους θα αποσταλεί από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου που ανήκει οργανικά ο υπάλληλος.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΛΕΓΕΙΝ ΚΑΙ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ

Δικαίωμα να εκλέγουν έχουν όλοι οι μόνιμοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και οι ειδικευόμενοι ιατροί του Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ- ΠΑΝΑΝΕΙΟ».

Η τοιχοκόλληση των πινάκων εκλογέων θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 03 Ιουνίου 2021. Ένσταση έναντι των πινάκων εκλογέων ή αιτήσεις για διορθώσεις στοιχείων μπορεί να υποβληθεί μέχρι την Δευτέρα 07 Ιουνίου 2021. Η εξέταση των ενστάσεων θα ολοκληρωθεί μέχρι τη Τρίτη 08 Ιουνίου 2021 και οι πίνακες εκλογέων θα οριστικοποιηθούν την Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021.

Ειδικότερα δικαίωμα υποβολής υποψηφιοτήτων έχουν οι μόνιμοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που ανήκουν στις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ με βαθμό τουλάχιστον Γ, καθώς και οι ειδικευόμενοι ιατροί και συμμετέχουν στις εκλογές ξεχωριστά (δηλαδή οι μόνιμοι από τους ΙΔΑΧ – ειδικευόμενους ιατρούς).

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ

Κάθε εκλογέας μπορεί να συμμετέχει ως υποψήφιος στις εκλογές είτε ως μεμονωμένος είτε σε συνδυασμούς υποψηφίων. Συνδυασμός θεωρείται η κοινή συμμετοχή στις εκλογές τεσσάρων τουλάχιστον υποψηφίων στο ίδιο ψηφοδέλτιο.

Η υποψηφιότητα των μεμονωμένων υποψηφίων υποβάλλεται εγγράφως από τον ενδιαφερόμενο με αίτησή του στην οποία αναγράφεται το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, η υπαλληλική ιδιότητα και η ακριβής ταχυδρομική διεύθυνση του υποψηφίου.

Κάθε συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση των υποψηφίων που τον απαρτίζουν. Η δήλωση αυτή περιλαμβάνει: α) την ονομασία του συνδυασμού, β) το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, την υπαλληλική ιδιότητα και την ταχυδρομική διεύθυνση των υποψηφίων του συνδυασμού κατά αλφαβητική σειρά, γ) το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου που ορίζεται ως εκπρόσωπος του συνδυασμού. Η ιδιότητα του εκπροσώπου αποδεικνύεται από κοινή δήλωση των υποψηφίων του συνδυασμού.

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ, με κοινοποίηση στο Γραφείο του Διοικητή, από Δευτέρα 07 Ιουνίου 2021 έως και Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021.

Η ανάρτηση των πινάκων υποψηφίων θα γίνει την Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021. Καθένας που είναι γραμμένος στον πίνακα εκλογέων μπορεί να υποβάλει ένσταση για διαγραφή κάποιου από τον πίνακα υποψηφίων, εφόσον υπόκειται σε στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι. Η παραπάνω ένσταση μπορεί να υποβληθεί μέχρι τη Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021 (αποκλειστική προθεσμία πέντε ημερών από την τοιχοκόλληση των πινάκων). Η εξέταση των ενστάσεων από τις αντίστοιχες εφορευτικές επιτροπές πρέπει να γίνει μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή τους μέχρι την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021.

Η κατάρτιση των οριστικών πινάκων υποψηφίων θα γίνει την Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021.

ΕΚΛΟΓΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Οι εφορευτικές επιτροπές είναι τριμελείς. Τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη των δύο (2) εφορευτικών επιτροπών (μία για το μόνιμο προσωπικό και μία για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και των ειδικευομένων ιατρών), θα κληρωθούν από τους γραμμένους στους οριστικούς πίνακες των εκλογέων.

Η τοιχοκόλληση της ανακοίνωσης για την διενέργεια δημόσιας κλήρωσης για την ανάδειξη των μελών των εφορευτικών επιτροπών θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021.

Η κλήρωση θα γίνει δημόσια στο γραφείο του Διοικητικού Διευθυντή του Νοσοκομείου, από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικού, ενώπιον δύο τουλάχιστον προϊσταμένων διευθύνσεων ή τμημάτων και, αν αυτοί δεν υπάρχουν, ενώπιον δύο υπαλλήλων, καθώς και με την παρουσία ενός εκπροσώπου από κάθε συνδικαλιστική οργάνωση την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021 και ώρα 11:00, θα συνταχθούν σχετικά πρακτικά και τα αποτελέσματα θα αποσταλούν άμεσα στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου.

Πρόεδρος της κάθε εφορευτικής επιτροπής είναι ο έχων το μεγαλύτερο βαθμό και σε ομοιόβαθμους ο αρχαιότερος. Ο Πρόεδρος ορίζει ένα από τα μέλη ως Γραμματέα. Τηρεί βιβλίο πρακτικών και πρωτόκολλο ψηφοφορίας. Στο βιβλίο πρακτικών γράφονται τα ονόματα των ψηφισάντων κατά τη σειρά που προσέρχονται και ψηφίζουν. Η εφορευτική επιτροπή χρησιμοποιεί τη σφραγίδα της υπηρεσίας της έδρας της και είναι υπεύθυνη για την τήρηση της τάξης στο χώρο της ψηφοφορίας.

Οι Ε.Ε. προσέρχονται στο χώρο της ψηφοφορίας μία ώρα πριν την έναρξη της. Ανοίγουν τις κάλπες, επιβεβαιώνουν ότι είναι άδειες και κατόπιν τις σφραγίζουν. Οι ενέργειες αυτές γράφονται στο βιβλίο πρακτικών, όπου υπογράφουν τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών και οι παρόντες εκπρόσωποι των υποψηφίων.

Μόλις ο πρόεδρος κηρύξει την έναρξη της ψηφοφορίας προσέρχονται οι ψηφοφόροι τηρουμένων των αποστάσεων (του 1, μέτρου μεταξύ τους) και των λοιπών μέτρων προστασίας, όπως ισχύουν βάσει της σχετικής νομοθεσίας στο πλαίσιο αντιμετώπισης της διασποράς του covid-19.

Η εφορευτική επιτροπή ελέγχει τα στοιχεία ταυτότητας των, επαληθεύει την εγγραφή τους στους εκλογικούς καταλόγους, κατόπιν δίνει ένα φάκελο σφραγισμένο και μονογραμμένο από τον Πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής και από ένα ψηφοδέλτιο κάθε υποψηφίου στον ψηφοφόρο, ο οποίος αποσύρεται στο παραβάν για να ψηφίσει. Αφού τοποθετήσει το ψηφοδέλτιο της προτίμησης του στο φάκελο, κλείνει το φάκελο και πριν τον ρίξει στην κάλπη τον δείχνει στην εφορευτική επιτροπή. Η εφορευτική επιτροπή γράφει το ονοματεπώνυμο του στο πρωτόκολλο ψηφοφορίας, καθώς και τον αύξοντα αριθμό που έχει στην κατάσταση εκλογέων. Έτσι συνεχίζεται η ψηφοφορία με τους λοιπούς ψηφοφόρους.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

Οι υπάλληλοι θα ψηφίζουν στο Νοσοκομείο που ανήκουν οργανικά.

Εάν υπάρχουν υπάλληλοι στο χώρο ψηφοφορίας, που δεν πρόλαβαν να ψηφίσουν, μπορεί να παραταθεί η ψηφοφορία. Η παράταση και η αιτία αυτής γράφεται στο βιβλίο πρακτικών.

Η ψηφοφορία είναι προσωπική και δεν επιτρέπεται με αντιπρόσωπο. Οι ψηφοφόροι έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή βιβλιάριο ασθενείας ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που αποδεικνύει την ταυτοπροσωπία τους. Εάν δεν υπάρχει τίποτα από τα παραπάνω ψηφίζουν εφόσον είναι γνωστοί σε δύο τουλάχιστον μέλη της εφορευτικής επιτροπής.

Οι εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων θα διεξαχθούν στην κεντρική βιβλιοθήκη του Νοσοκομείου την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021 από ώρα 8:00 π.μ.  έως 17:00 μ.μ.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com