Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Πρόσκληση για πρόσληψη Ιατρού Ψυχιατρικής με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1, του αρ. 41, του ν.4058/2012, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Β2.α./Γ.Π.οικ.62153/07-10-2021 βεβαίωση του Γ.Δ.Ο.Υ του Υ.Υ.
3. Την αρ. πρωτ. Γ4β/55197/8-10-2021 απόφαση της Αναπλ. Υπουργού Υγείας κ. Γκάγκα Ασημίνας με θέμα «Έγκριση συνεργασίας Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ» με έναν (1) ιατρό ειδικότητας Ψυχιατρικής, με καθεστώς έκδοσης από αυτόν δελτίου παροχής υπηρεσιών».
4. Την απόφαση Γ4β/Γ.Π.οικ.650/07.01.20(ΦΕΚ 6/10.01.2020 τ. ΥΟΔΔ) που αφορά στο διορισμό του Τερζάκη Κωνσταντίνου ως Διοικητή του Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ- ΠΑΝΑΝΕΙΟ».
5. Τις ανάγκες του Ψυχιατρικού Τμήματος του Νοσοκομείου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Τη συνεργασία με έναν (1) ιατρό ειδικότητας Ψυχιατρικής με καθεστώς έκδοσης από αυτόν δελτίου παροχής υπηρεσιών διάρκειας δώδεκα (12) μηνών για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του Ψυχιατρικού Τμήματος του Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ».

Λεπτομέρειες για τις προϋποθέσεις, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, την αμοιβή, τη διαδικασία και προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com