Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr       Information: EN   DE   FR   IT   RU

Δ/ΞΗ 1/2019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

 Διακήρυξη Αριθμ. 1/2019
 Προϋπολογισμός 44342,40  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  7/5/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
 Αρχείο Ερμής   20656