Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr       Information: EN   DE   FR   IT   RU

Δ/ΞΗ 50/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ

 Διακήρυξη Αριθμ 50/2019
 Προϋπολογισμός 98.580,00  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  14/02/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.