Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Ενημέρωση προσωπικού για μισθοδοτικές μεταβολές

Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν.4488/2017,  άρθρο  26  με  θέμα  <<σχετικά  με  τις  ασφαλιστικές  κρατήσεις>> το  Μ.Τ.Π.Υ.   με  τη  διευκρινιστική    του  με  αριθμό  77088/3-10-17,  αναρτημένο  με  την  ΑΔΑ:  Ω55ΘΗ-Φ0Α,  αναφέρει   ότι  το  ποσοστό  κρατήσεων  του,   αλλάζει   από  4%  σε  4,5%  από  01/01/2017. 

Δεδομένου,  ότι  η  εφαρμογή  των  παραπάνω  διατάξεων,  μπήκε σε  εφαρμογή  από  την  μισθοδοσία  Δεκεμβρίου  2017,  οι  διαφορές  ασφαλιστικών  κρατήσεων  υπέρ  Μ.Τ.Π.Υ.  που  προέκυψαν  από  την  παραπάνω  αλλαγή  ποσοστού  από  01/01   έως  30/11/2017,  θα  αποδοθούν  από  τους  μόνιμους  εργαζόμενους  του  νοσοκομείου  Δημοσίου  Δικαίου (πλήν  ιατρικού  προσωπικού),  σε  δύο  μηνιαίες  δόσεις ,  από  τις  τακτικές  μισθοδοσίες  Μαρτίου  και  Απριλίου  2018.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com