Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο ΔΙΕΚ του νοσοκομείου

Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ», λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις,
Καλεί
τους ενδιαφερόμενους για εγγραφή ή κατάταξη στην ειδικότητα «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας» του ΔΙΕΚ ΓΝ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ – ΠΑΝΑΝΕΙΟ»,
να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά
από 1/9/2023 έως και 15/9/2023
από 09:00 π.μ έως 13:00 π.μ, στη γραμματεία του ΔΙΕΚ, στην οδό Σπιναλόγκας 1.
Η επιλογή υποψηφίων για εγγραφή στο Α΄εξάμηνο θα γίνει:
1. Μέσω παράλληλου μηχανογραφικού για τους τελειόφοιτους και τους υποψηφίους που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις (25 θέσεις). Οι εγγραφές των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθούν 1-10 Σεπτεμβρίου 2023.
2. Με αίτηση εγγραφής για το υπόλοιπο των κενών θέσεων, μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού καταρτιζομένων για τη δημιουργία ενός (1) τμήματος.
Η επιλογή υποψηφίων για εγγραφή στο Γ΄ εξάμηνο θα γίνει:
Με αίτηση εγγραφής, για το υπόλοιπο των κενών θέσεων, μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των καταρτιζομένων για τη συνέχιση της λειτουργίας δύο (2) τμημάτων.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης εγγραφής στο Α΄ εξάμηνο κατάρτισης έχουν: οι απόφοιτοι ΓΕΛ, καθώς και οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ, ΤΕΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου Σπουδών.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης εγγραφής στο Γ΄ εξάμηνο κατάρτισης έχουν: Οι απόφοιτοι νοσηλευτικής ειδικότητας ΕΠΑ.Λ, ΤΕΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου σπουδών.
➢ Δικαίωμα υποβολής αίτησης κατάταξης έχουν οι: κάτοχοι ΒΕΚ των ΙΕΚ και του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας συναφούς ειδικότητας.
Η φοίτηση στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) του Υπουργείου Υγείας είναι πρωινή, παρέχεται δωρεάν και είναι διάρκειας 5 εξαμήνων:
– 4 εξαμήνων θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης με διάρκεια 1200 ωρών.
– 1 εξαμήνου Πρακτικής Άσκησης, με συνολική διάρκεια 960 ωρών.
Στους καταρτιζόμενους που ολοκληρώνουν και τα 5 εξάμηνα φοίτησης απονέμεται Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ) και μετά τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), οι επιτυχόντες μπορούν να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Δικαιολογητικά για την επιλογή των υποψηφίων καταρτιζομένων
1. Αίτηση με τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου (ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΕΚ).
2. Τίτλος σπουδών (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ).
Ο βαθμός να εκφράζεται στην εικοσάβαθμη κλίμακα.
Τίτλος σπουδών της αλλοδαπής: με επίσημη μετάφραση και κατόπιν ισοτιμία από τον ΕΟΠΠΕΠ.
ΥΔ του ν. 1599/1986 και επίσημο έγγραφο αναγνώρισης της προσφυγικής ιδιότητας, αντί του τίτλου σπουδών για τους αλλοδαπούς υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε, που αδυνατούν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ).
4. Βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ.
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ).
6. Ειδικό δελτίο ταυτότητας για τους ομογενείς.
7. Άδεια διαμονής ενιαίου τύπου.
8. Δελτίο Αιτούντος Διεθνούς Προστασίας του ν.4636/2019 (Α΄169), για τους αιτούντες άσυλο.
9. Πιστοποιητικό γνώσης της ελληνικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β1 για υποψηφίους χωρών Ε.Ε ή τρίτων χωρών.

Κατόπιν της υποβολής των αιτήσεων, θα ακολουθήσει επιλογή, βάσει μοριοδότησης.
Δεν υπάρχει όριο ηλικίας.
Πληροφορίες για το ΔΙΕΚ, στη σελίδα: www.venizeleio.gr/domi/apokentromenes-domes/

Πληροφορίες- Επικοινωνία:
✓ e-mail: iek@venizeleio@gmail.com
✓ Τηλ: 2813403828, -860, -829
Επικοινωνία τους θερινούς μήνες (9:00πμ-13:00μμ): 1-10 Ιουλίου, 27 Ιουλίου, 10 Αυγούστου, 24 Αυγούστου.
✓ από 1η Σεπτέμβρη κι έπειτα καθημερινά.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com