Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ2/2017
Ανακοινώνεται η διαδικασία πρόσληψης συνολικά ογδόντα ενός (81) ατόμων εποχικού προσωπικού για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες καθαριότητας ή εστίασης ή σίτισης ή φύλαξης (Άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016, και 107 του Ν. 4461/2017).

Επισυναπτόμενα έγγραφα:
Προκήρυξη
Παράρτημα προκήρυξης
Δημοσίευσης περίληψης στον έντυπο τύπο
Έντυπο αίτησης

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com