Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Σύσταση Υπηρεσίας κατ’ οίκον νοσηλείας

Το ενιαίο ∆.Σ του ΠΑΓΝΗ-Βενιζελείου αφού έλαβε υπόψη του όλα τα σχετικά έγγραφα, αποφάσισε:

 1. Τη σύσταση σε πρώτη φάση Υπηρεσίας Κατ΄οίκον Νοσηλείας για τους ογκολογικούς ασθενείς του Πα.ΓΝΗ και της αποκεντρωμένης μονάδας Γ.Ν «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» µε έδρα το ΠαΓΝΗ.
 2. Στην επικείμενη τροποποίηση του οργανισμού θα εξετασθεί η σύσταση αυτόνομου διατομεακού τμήματος, που θα καλύπτει τις ανάγκες ασθενών άλλων ειδικοτήτων καθώς και η διασύνδεση του µε άλλους φορείς.
 3. Σε πρώτη φάση θα καλύπτει ασθενείς της πόλης του Ηρακλείου και του Γαζίου. Στη συνέχεια θα καλύπτει ανάγκες του δήµου Ηρακλείου και του δήµου Γαζίου.
 4. Τη συγκρότηση της οµάδας που θα ασχοληθεί µε την Κατ΄Οίκον Νοσηλεία:
  α) Επιστημονικά υπεύθυνος Ιατρός: Λάμπρος Βαμβακάς, Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, του ΠαΓ.ΝΗ.
  β) Υπεύθυνη Επαγγελματίας Υγείας: Πηνελόπη Ντζιλέπη, του κλαδου ΠΕ Νοσηλευτριών, ∆ιευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Πα.Γ.Ν.Η.
  γ) Νοσηλευτικό προσωπικό: Παππά Μαρία του κλάδου ΤΕ Νοσηλευτριών του Πα.Γ.Ν.Η και Σταυρουλάκη Αγγελική του κλάδου ΤΕ Νοσηλευτριών του Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» δ)Τη Λειτουργική διασύνδεση –στελέχωση µε το ΠΕ∆Υ-ΝΥ Ηρακλείου Ιατρικό προσωπικό: Φασουλάκης, Επικουρικός Ιατρός, Γενικής Ιατρικής, ΠΕ∆Υ-ΜΥ Ηρακλείου. Νοσηλευτικό προσωπικό: Παρασύρη Καλλιόπη του κλάδου ΤΕ Νοσηλευτριών ΠΕ∆Υ-ΜΥ Ηρακλείου.
  Λοιποί επαγγελματίες Υγείας: Μυτάρα Μαρία, Κοινωνική Λειτουργός, 7 η ΥΠΕ Κρήτης (1-2 φορές την εβδοµάδα, ανάλογα µε τις ανάγκες).
 5. Την έναρξη λειτουργίας το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου και αφού ολοκληρωθεί η εκπαίδευση των νοσηλευτών.
 6. Τον ορισμό υπολόγου αποθήκης αναλωσίμων υλικών και φαρμάκων της Υπηρεσίας Κατ΄οίκον νοσηλείας: την κ. Παππά Μαρία του κλάδου ΤΕ Νοσηλευτριών.
 7. Τη σύνταξη Κανονισμού λειτουργίας της ΚΟΝ, που θα καθορίζει όλες τις λεπτομέρειες και θα εγκριθεί σε επόμενο ∆.Σ.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com