Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr       Information: EN   DE   FR   IT   RU

Δ/ΞΗ 53/2019 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚOΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

 Διακήρυξη Αριθμ53/2019
 Προϋπολογισμός 35.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  8/1/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.
 Αρχείο Ερμής   20700